- Arrest van 4 maart 2014

04/03/2014 - P.14.0271.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 95/13, §§2 en 3, Wet Strafuitvoering volgt dat indien de terbeschikkinggestelde veroordeelde die om het verkrijgen van een uitgangspermissie heeft verzocht, de strafuitvoeringsrechtbank verzoekt de in artikel 95/13, §2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting te organiseren, daaraan gevolg moet worden gegeven.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.14.0271.N

D A M B,

terbeschikkinggestelde van de strafuitvoeringsrechtbank, gedetineerd,

eiser,

met als raadsman mr. Ivan Van Den Bossche, advocaat bij de balie te Dender-monde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 29 januari 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 95/13, § 2 en § 3, Wet Strafuit-voering, alsmede miskenning van het recht van verdediging: de strafuitvoerings-rechtbank heeft over eisers verzoek tot het verkrijgen van een uitgangsvergunning geoordeeld zonder dat het dossier ter beschikking werd gesteld van de veroor-deelde en zijn raadsman en zonder de veroordeelde, zijn raadsman en de directeur te horen.

2. Artikel 95/13, § 2 en § 3, Wet Strafuitvoering bepaalt:

"§ 2. Indien de strafuitvoeringsrechtbank het nuttig acht om te kunnen oordelen over het verzoek om een uitgaansvergunning of penitentiaire verlof, of op verzoek van de ter beschikking gestelde veroordeelde, kan hij een zitting organiseren. Deze zitting moet plaatsvinden ten laatste één maand na de ontvangst van het advies van de directeur.

Het dossier wordt gedurende ten minste vier dagen voor de datum waarop de zit-ting is vastgesteld voor inzage ter beschikking gesteld van de veroordeelde en zijn raadsman op de griffie van de gevangenis waar de veroordeelde zijn straf onder-gaat.

De veroordeelde kan, op zijn verzoek, een afschrift van het dossier verkrijgen.

§ 3. De ter beschikking gestelde veroordeelde, zijn raadsman, de directeur en het openbaar ministerie worden gehoord.

De strafuitvoeringsrechtbank kan beslissen eveneens andere personen te horen.

Behoudens in de gevallen dat de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de nationale veiligheid, is de zitting openbaar indien de veroordeelde hierom verzoekt."

3. Uit die bepalingen volgt dat indien de terbeschikkinggestelde veroordeelde die om het verkrijgen van een uitgangspermissie heeft verzocht, de strafuitvoe-ringsrechtbank verzoekt de in artikel 95/13, § 2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting te organiseren, daaraan gevolg moet worden gegeven.

4. Met een rapportbriefje van 8 januari 2014 met de volgende inhoud: "Griffie. Van [zodra] ik de datum heb om te verschijnen voor het SURB. Is ook mijn advo-caat aanwezig. Dhr. V D B I. Betreft: mijn uitspraak uitgangspermissie! 8-01-2014", dat op 9 januari 2014 is ontvangen ter griffie van de strafuitvoeringsrecht-bank, geeft de eiser te kennen gegeven dat hij verzocht om het organiseren van de door artikel 95/13, § 2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting.

De strafuitvoeringsrechtbank die zonder die rechtszitting te organiseren en derhal-ve zonder het dossier ter inzage ter beschikking te stellen van de ter beschikking gestelde veroordeelde en zijn raadsman en zonder voornoemden en de directeur te horen, uitspraak heeft gedaan over eisers verzoek tot het verkrijgen van een uit-gangspermissie, schendt de in het middel vermelde bepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 36,63 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt, de raadsheren Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 4 maart 2014 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Terbeschikkinggestelde veroordeelde

  • Verzoek tot het verkrijgen van een uitgangsvergunning

  • Verzoek van de veroordeelde om daaromtrent een zitting te organiseren