- Arrest van 26 maart 2014

26/03/2014 - P.13.1936.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechter die, zij het door de wet foutief toe te passen, beslist dat de feitelijke gegevens van de zaak het materieel bestanddeel van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet voltrekken, schendt de artikelen 149 van de Grondwet en 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek niet.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.1936.F

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,

tegen

J. T.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 31 oktober 2013.

De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

De rechter die, zij het door de wet foutief toe te passen, beslist dat de feitelijke gegevens van de zaak het materieel bestanddeel van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet uitmaken, schendt de artikelen 149 Grondwet en 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek niet.

Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de sociale documenten en boekhoudkundige stukken van een vennootschap in vereffening zich in handen van haar zaakvoerder bevinden wegens de opdracht die eigen is aan dat mandaat en, anderdeels, dat het feit dat de zaakvoerder die stukken in handen heeft, niet het gevolg is van een overhandiging in de zin van artikel 491 Strafwetboek.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede en derde middel

De eiser verwijt het arrest dat het de vrijspraak grondt op redenen die deze niet kunnen verantwoorden, met name, enerzijds, het feit dat de vennootschap de stukken niet manueel aan haar zaakvoerder heeft overgedragen en, anderzijds, het feit dat de vereffenaar niet de eigenaar van de voormelde stukken is.

Het Hof kan de in de middelen bekritiseerde redenen waarop de beslissing steunt, vervangen door een juridische grondslag die het dictum rechtvaardigt.

Uit de vaststellingen van het arrest en uit het beroepen vonnis blijkt dat de ver-weerder de sociale documenten en boekhoudkundige stukken die in zijn bezit wa-ren niet aan de vereffenaar van zijn vennootschap heeft overhandigd, dat de vereffenaar die traagheid bij het parket heeft aangeklaagd, dat een onderzoeksrechter werd aangezocht en dat de stukken na een huiszoeking in beslag konden worden genomen.

Misbruik van vertrouwen wordt alleen gepleegd door het verduisteren of verspil-len van andermans zaak. Het achterhouden van de zaak, zij het op onverantwoor-de wijze, voltrekt als dusdanig het bij artikel 491 Strafwetboek bepaalde wanbe-drijf niet.

De feitenrechters, die de gedraging die de verweerder ten laste wordt gelegd, her-leiden tot het niet-teruggeven van een zaak waarvan hij noch de essentie heeft vervormd noch de eigendom heeft overgedragen en waarop hij zelf geen enkele rechtstreekse toeëigeningshandeling heeft verricht, sluiten aldus zowel verduiste-ring als verspilling uit.

Aangezien de vrijspraak op grond daarvan verantwoord is, zijn de middelen, die niet tot cassatie kunnen leiden, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 26 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aan-wezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van voorzitter Paul Maffei en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De voorzitter,

Vrije woorden

  • Vonnissen en arresten

  • Motiveringsplicht

  • Strafzaken

  • Beoordeling van de bestanddelen van het misdrijf

  • Foutieve toepassing van de wet

  • Schending