- Arrest van 11 januari 2013

11/01/2013 - 2012/AB/895

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid moet de zelfstandige werknemer worden erkend als ongeschikt voor het uitoefenen van om het even welke beroepsbezigheid die hem billijkerwijze zou kunnen worden opgelegd (rekening houdende met zijn stand, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding).

De gerechtigde oefende een zelfstandige activiteit uit als aannemer in de bouwsector.

Het is zeker dat activiteiten waarbij belastend werk moet worden uitgevoerd, voortaan uitgesloten zijn voor de gerechtigde.

Gezien zijn leeftijd en ervaring als aannemer zou de gerechtigde echter in de bouwsector of meer waarschijnlijk buiten deze sector een lichter uitvallende beroepsactiviteit kunnen uitoefenen.

De getuigschriften van de behandelende artsen zijn niet relevant genoeg en volstaan niet om de conclusies

van het expertiseverslag ter discussie te stellen, omdat men zich daarin beperkt tot de ongeschiktheid om een activiteit als aannemer uit te oefenen. In tegenstelling tot wat in artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli [1971] wordt opgelegd, is niet onderzocht of andere lichtere activiteiten kunnen worden uitgeoefend (zoals werftoezicht, verkoop, verlenen van advies, ...).


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

  • GEZINSBIJSLAG

  • Gewaarborgde gezinsbijslag.