- Aanbeveling van 25 mei 2011

25/05/2011 - 3/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beveelt de Commissie aan

1. dat in de openbare sector een persoon uitsluitend wordt verzocht zijn identiteitskaart voor te leggen onder de omstandigheden bedoeld in artikel 1, 2de lid van het voormelde KB van 25 maart 2003 en dat in de private sector, een persoon uitsluitend wordt verzocht zijn identiteitskaart voor te leggen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een

overeenkomst of wanneer daarin werd voorzien in een wettelijke bepaling;

2. dat er geen enkele kopie van de identiteitskaart wordt genomen buiten de in de wet voorgeschreven gevallen;

3. dat nadat de identiteit van een persoon werd gecontroleerd bij een noodzakelijke identificatie (toegang tot een niet-openbare vergadering, huur van een audiotoestel in een museum,...) de identiteistkaart van een persoon in geen geval in bewaring wordt genomen;

4. dat de wetgever de gevallen beperkt waarin het nemen van een kopie van de identiteitskaart vereist is tot die gevallen waarin dit noodzakelijk is voor redenen van openbaar belang;

5. dat indien de identiteitskaart wordt gelezen, uitsluitend die gegevens worden verwerkt en bewaard die strikt noodzakelijk zijn voor het nagestreefde doeleinde (proportionaliteit).

Zonder machtiging van het Sectoraal comité van het Rijksregister, het identificatienummer van het Rijksregister in geen geval (codering inbegrepen) mag gebruikt worden;

6. dat in het kader van een getrouwheidssysteem, de voorafgaande, geïnformeerde, vrije en specifieke toestemming moet worden verkregen van de klant vooraleer zijn elektronische identiteitskaart mag worden gelezen. Er moet aan de klant eveneens een alternatief voor het gebruik van zijn identiteitskaart worden voorgesteld;

7. dat de invoering van anonieme gegevensverwerkingen aan de hand van de identiteitskaart wordt aangemoedigd.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling uit eigen beweging over het nemen van een kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan (CO-AR-20100-008)