- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 31/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie is er zich van bewust dat de Belgische wetgever hier voor een moeilijke opdracht wordt geplaatst. Dit door het feit dat diverse overheden op federaal, regionaal en lokaal vlak bevoegd zijn om de ITS Richtlijn om te zetten en/of de ontwikkeling van ITS systemen en diensten te regelen of ondersteunen. Er is echter ook het gebrek aan voorzienbaarheid wegens het te brede en algemene karakter van de ITS Richtlijn die onvoldoende rekening houdt met de hoge kwaliteitseisen die de Europese en nationale privacyreglementering opleggen aan de wetgevers, dit in een materie waarvan de concrete toepassingen hoge risico's kunnen inhouden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelet op de opmerkingen hierboven, pleit de Commissie voor het afsluiten van samenwerkingsakkoorden in deze materie. Zij brengt in bijlage ook elementen voor een concreet tekstvoorstel uit om het artikel 7 van het voorontwerp van wet te voorzien van een passende algemene omkadering inzake privacy en gegevensbescherming conform het Europese en Belgische privacy en dataprotectierecht. Zij verleent een positief advies mits met dit tekstvoorstel rekening

wordt gehouden.

Gelet op het belang van de diverse systemen en toepassingen blijft de Commissie zich ter beschikking houden bij eventueel verder overleg over ITS systemen of toepassingen, en bij herziening en/of uitvoering van de bepalingen van het voorontwerp.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen ("ITS-kaderwet") (CO-A-2012-023).