- Advies van 20 februari 2013

20/02/2013 - 6/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

° brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet tot uitvoering van artikelen 12 en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke

zekerheid der arbeiders;

° vestigt de Commissie evenwel de aandacht van de Regering op haar opmerkingen enaanbevelingen in haar adviezen 05/2012 en 06/2012 van 8 februari 2012 en haar nota van 8 februari 2012 betreffende Titel 9 inzake de fraudebestrijding van het voorontwerp van programmawet.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet tot uitvoering van artikelen 12 en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (CO-A-2013-002).