- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 31/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

brengt een gunstig advies uit over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft, mits rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen:

-administratieve sancties slechts als sluitstuk van bestuurlijke handhaving hanteren (punten 16 t.e.m. 18);

-het recht op verdediging honoreren (punt 19);

-evenredigheid in de sanctionering nastreven (punt 20);

-de mogelijkheid van beroep voorzien (punt 22).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft (CO-A-2013-022).