- Advies van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 43/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

de Commissie brengt een gunstig advies uit over de 2 ontwerpen van koninklijk besluit, mits rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen, inzonderheid:

-idealiter had de bepaling van de functionele, technische en veiligheidsvereisten waaronder aanwezigheidsgegevens moeten worden ingezameld en overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overgelaten dienen te worden aan de afdeling "Sociale Zekerheid" van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;

-er moet een verwerkingscontract worden afgesloten tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de vzw SMALS enerzijds en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg anderzijds;

-de minimale beveiligingsnormen van de KSZ zijn van toepassing op de registratie van de aanwezigheidsgegevens;

-de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet beschikken over de vereiste machtigingen van het bevoegd sectoraal comité in de zin van artikel 31bis WVP bij het raadplegen van diverse authentieke bronnen in het kader van de welzijnswet;

-in de verwerkingsovereenkomst tussen de aannemer of onderaannemer en zijn medecontractant moet opgenomen worden dat deze laatste alle aanwezigheidsgegevens effectief en juist zal registreren en doorsturen naar de gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

-in ontwerp KB II moet worden nagegaan of het artikel 16 ervan nog zin heeft in het licht van het artikel 19 ervan;

er moet een keuze worden gemaakt tussen de registratiemiddelen in artikelen 3, 3° en 3, 4° van het ontwerp KB II, waarbij de optie voor het registratiemiddel in artikel 3, 4° van het ontwerp KB II als de meest logische voorkomt.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit genomen in uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  • aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen (CO-A-2013-047).