- Advies van 26 februari 2014

26/02/2014 - 15/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over de ontwerpbepalingen mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen, namelijk:

1. Aanpassing van de formulering van artikel 2, 1ste streepje van het ontwerp van KB door gebruik te maken van de volgende woorden "authenticatiemodule van de elektronische identiteitskaart" en voorrang te geven aan het gebruik van de eID of een technische equivalent als authenticatiemiddel (punten 7 tot 9);

2. De vaststelling herzien van de 4de en 6 categorie personen die gemachtigd zijn het register te raadplegen overeenkomstig de punten 26 en 31;

3. Het type activiteiten nader omschrijven in het KB waarvoor de 5de categorie personen gemachtigd is het register te raadplegen evenals het feit dat de raadpleging gebeurt via een intermediaire instelling zoals uiteengezet onder punt 29;

4. Een recht op toegang voor de pandgever invoegen zodat hij kennis kan nemen van de personen die zijn gegevens in het register hebben geraadpleegd in de afgelopen 6 maanden en artikel 13 van het ontwerp van KB wijzigen door erin te voorzien dat de pandgever systematisch wordt ingelicht van een inschrijving, een wijziging of vernieuwing in het register (punten 36 en 34);

Daarnaast verzoekt de Commissie om rekening te houden met de volgende opmerkingen:

1. De gegevens "postcode en gemeente" nader omschrijven die voorkomen in de artikelen 4 en 9 in het ontwerp (punt 12);

2. De formulering wijzigen van artikel 4, 1°, a) van het ontwerp door voorwaarden op te leggen voor de mededeling van het RR-nummer door de pandhouder, meer bepaald de voorwaarde dat hij gemachtigd is dit nummer voor dit doel te gebruiken

evenals de formulering van artikel 9, 1° a) van het ontwerp waarin de zoekcriteria in het register worden vastgesteld volgens dezelfde voorwaarde (voor de persoon die het register raadpleegt) (punten 13 en 19);

3. Schrapping van artikel 5 in ontwerp en bijgevolg aanpassing van artikel 12 (punten 18 en 19);

4. Invoeging in het KB van het doeleinde van het register dat er in bestaat dat het mogelijk wordt de situatie te regelen van een samenloop van verschillende schuldeisers op het zelfde goed (punt 27);

5. Invoeging van het motief voor de raadpleging van het register dat als zoeksleutel moet dienen (punt 35);

6. Invoering van maatregelen die vermijden dat het identificatienummer van het Rijksregister wordt meegedeeld aan personen die niet gemachtigd zijn dit te gebruiken (punt 38).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen (CO-A-2014-007).