- Beslissing van 10 februari 2012

10/02/2012 - M10-3-0568/7427

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beslissing - Integrale tekst

Gelet op de brief van de advocaat van verzoeker d.d. 29 december 2011 waarin werd medegedeeld dat verzoeker van de dader de volledige vergoeding van de door hem geleden schade bekwam.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek zonder voorwerp.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 februari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Vrije woorden

  • Bij verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 mei 2010, heeft de heer Noël Sterckx om de toekenning gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad op 7 januari 2006 te ... .