- Beslissing van 8 maart 2012

08/03/2012 - M50535/4190

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beslissing - Integrale tekst

(...)

I. Feiten

De minderjarige kinderen van verzoeker, Charona X. en Dilana X., waren slachtoffer van seksueel misbruik gepleegd door hun buurman, Willy Z..

Zowel Charona X. als Dilana X. zouden door Willy Z. verkracht zijn.

II. Vervolging

- Verzoeker legde op 10 september 2002 klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter wegens:

1. "te ... op 11 augustus 2002:

- verkrachting, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, gepleegd op de persoon van een minderjarige die geen volle tien jaar oud is, met name Charona X.;

- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar, met name op Charona X.."

2. "te ... in de niet verjaarde periode tot en met 11 augustus 2002:

- verkrachting, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, gepleegd op de persoon van een minderjarige die geen volle tien jaar oud is, met name Dilana X..

- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar, met name op Dilana X.."

- Uit PV nr. De..../2002 en De..../2002 blijkt dat de feiten door Willy Z. t.a.v. Charona gepleegd werden; de feiten t.a.v. Dilana werden door Willy Z. ontkend PV nr. De.L8.105973/2002. In dit PV zouden de feiten op Charona volgens de dader slechts éénmalig zijn gebeurd.

- Bij beschikking van de Raadkamer te ... d.d. 6 februari 2003 werd de strafvordering vervallen verklaard wegens het overlijden van de dader (overleden op 29 januari 2003).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- In de familiale polis met clausule onvermogen derden staat dat de verzekerings-maatschappij tussenkomst verleent in geval van geïdentificeerde derde waarvan het bewezen is dat deze onvermogend is. In casu is de dader overleden.

- De raadsman van verzoeker stelde in zijn schrijven d.d. 10 april 2003 dat hij een burgerrechtelijke procedure lastens de erfgenamen zou voeren. Tot op heden is dit niet gebeurd. Ook is er geen zekerheid of er al dan niet iets kan gerecupereerd worden. De dader woonde in een sociale huurwoning. Gedurende de 10 laatste jaren van zijn leven had hij geen schulden. Hij had een inkomen van ongeveer euro 800 per maand.

"De nalatenschap zal vermoedelijk zeer beperkt zijn en de kans is groot dat de erfgenamen van de overleden dader, de nalatenschap zullen verwerpen" (schrijven mr. Vermassen d.d. 3 mei 2004).

- Op 21 maart 2006 schreef de Dienst Slachtofferhulp dat de advocaat de schade zou trachten te verhalen via de erfgenamen van de overleden dader.

- Verzoeker verklaart ter zitting dat een eventuele recuperatie van de nalatenschap van de dader moeilijk te achterhalen valt.

IV. Vervolg recuperatie erfgenamen overleden dader

De advocaat schreef op 3 september 2007: "In de zaak omtrent het eerder seksueel misbruik door Willy Z. werden tot op heden geen verdere stappen ondernomen teneinde de schade inzake die eerste feiten (= huidig verzoekschrift) in te vorderen van de erfgenamen. Wanneer zou blijken dat de rechtbank ingaat op de vraag om een deskundige aan te stellen en de deskundige een groot gedeelte van de gevolgen toeschrijft aan de zedenfeiten op jongere leeftijd , heb ik instructie gekregen om verder nazicht te doen omtrent verdere recuperatiemogelijkheden bij de erfgenamen van de heer Willy Z.."

V. Gevolgen van de feiten

- Dokter Anne De V. stelde in haar medisch verslag d.d. 15 augustus 2002 het volgende vast:

"Charona: duidelijke zwelling rechter groot schaamlipje. Geen hematoom. Hymenale ring is abnormaal rood.... Seksueel misbruik niet uit te sluiten."

Bovendien werd zowel bij Charona als bij Dilana een bacteriële besmetting terug gevonden die kan wijzen op seksueel contact. Dat het niet ging om een onderlinge besmetting tussen de beide kinderen, blijkt uit het feit dat bij Dilana een bacterie werd teruggevonden, die niet bij Charona werd gevonden.

Verzoekster liet naar aanleiding van de feiten een gynaecologisch onderzoek op beide meisjes uitvoeren.

Charona heeft regelmatig last van darmklachten ten gevolge van de opgelopen spanningen en dient hiervoor medicatie te nemen.

- Zij wordt, evenals haar zuster Dilana, sinds september 2002 in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg "De D." therapeutisch opgevolgd omwille van een posttraumatische problematiek ten gevolge van de feiten.

- Beide kinderen zijn veeleer gesloten en de therapeutische begeleiding verloopt moeizaam.

- Verzoeker verklaarde ter zitting dat zijn dochters het nog steeds zeer moeilijk hebben. Zij zijn thans in de fase van de puberteit. Er manifesteren zich tal van problemen. Charona is psychisch zeer kwetsbaar en manipuleerbaar. Dilana lijdt aan obesitas.

VI. Begroting van de gevraagde hulp

Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (17 juni 2005) luidde het terzake van toepassing zijnde artikel 31, 3 ° van de wet als volgt:

"De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, hierna "de Commissie" genoemd kan een financiële hulp toekennen aan: ...ouders of personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeft;... ."

Wat verzoeker in eigen naam betreft:

- Verzoeker heeft zeer veel schuldgevoelens omdat hij zijn dochters niet heeft kunnen beschermen tegen de zedenfeiten.

Hij heeft hij de dader, Willy Z., op heterdaad "betrapt". Hij vraagt euro 3.700 voor

morele schade.

VII. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande. Hij is overleden.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Er worden geen stukken overgemaakt om aan te tonen in welke toestand de meisjes zich thans bevinden. De feiten dateren van zeer lang geleden en vallen nog onder de oude wetgeving. De meisjes hebben het momenteel nog zeer moeilijk en er doen zich momenteel bijkomende problemen voor.

2. Verzoeker gaat akkoord dat de aanstelling van de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst niet aangewezen Is.

3. Rekening houdend met de ernst van de feiten kent de Commissie aan verzoeker

euro 1.000 toe voor morele schade.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Kent verzoeker een hulp toe van euro 1.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Vrije woorden

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 juni 2005 waarbij verzoeker toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp.