- Arrest van 12 juli 2012

12/07/2012 - 94/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De artikelen 343, § 1, b), 356-1 en 356-2 van het Burgerlijk Wetboek schenden de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, in zoverre zij niet erin voorzien dat een minderjarig kind, in de in B.4 omschreven omstandigheden, ten volle kan worden geadopteerd door de voormalige partner van de wettelijke ouder van dat kind, met behoud van de juridische banden tussen het kind en zijn oorspronkelijke familie overeenkomstig artikel 356-1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en met toepassing van de in artikel 356-2, § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek vervatte bepalingen betreffende de naam van het kind.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Burgerlijk recht

 • Afstamming

 • Adoptie

 • Volle adoptie door de partner van de wettelijke ouder van het kind

 • 1. Voorwaarde

 • Samenwonen van de kandidaat-adoptant en de wettelijke ouder

 • Prejudiciële vragen betreffende de artikelen 343, § 1, b), 356-1 en 356-2 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Jeugdrechtbank te Leuven. Uitsluiting

 • Voormalige partner van de wettelijke ouder

 • 2. Behoud van de juridische banden tussen het kind en zijn oorspronkelijke familie

 • 3. Naam van de geadopteerde. # Rechten en vrijheden

 • 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

 • 2. Rechten van het kind

 • Belang van het kind.