- Arrest van 20 december 2012

20/12/2012 - 156/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

wijst de afstand toe.


Arrest - Integrale tekst

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

(...)

II. In rechte

1. Bij verzoekschrift van 8 oktober 2012, dat ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 oktober 2012, hebben Bernard Wesphael, Marie Rose Cavalier en Raf Verbeke een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing ingesteld van de wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2012.

2. In conclusies van 16 oktober 2012 hebben de rechters-verslaggevers aan de verzoekende partijen laten weten dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn wegens de laattijdigheid ervan.

3. Bij op 31 oktober 2012 ter post aangetekende brief hebben de verzoekende partijen het Hof laten weten dat zij afstand wensten te doen van hun beroep.

4. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

wijst de afstand toe.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 20 december 2012.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

R. Henneuse

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012, ingesteld door Bernard Wesphael en anderen. Beroep tot vernietiging en vordering tot schorsing

  • Afstand.