- Arrest van 20 december 2012

20/12/2012 - 159/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

In zoverre het de regel opheft die voordien was opgenomen in artikel 95, § 3, eerste lid, tweede zin, van het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, schendt artikel 124 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging de artikelen 10, 11 en 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 124 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, gesteld door de Raad van State. Bestuursrecht

  • Waals Gewest

  • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu

  • Advies van de adviescommissie opgericht bij artikel 120, tweede lid, van het WWROSP

  • 1. Beroep bij de Waalse Regering tegen een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning is geweigerd

  • 2. Beroep bij de Waalse Regering tegen een beslissing waarbij een unieke vergunning is geweigerd die wordt gemotiveerd door overwegingen in verband met de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.