- Arrest van 14 maart 2013

14/03/2013 - 38/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zendt de zaak terug naar het verwijzende rechtscollege.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 2°, en 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij de artikelen 8 en 9 van de wet van 8 juli 2011, gesteld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Verblijfsrecht

  • Recht op gezinshereniging

  • Familieleden van een Belg

  • 1. Vreemdeling die met een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt

  • Bewijs van een duurzame en stabiele partnerrelatie

  • 2. Vreemdeling die met een Belg huwt.