- Arrest van 19 juni 2013

19/06/2013 - 92/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 73quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders schendt niet de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat laatste Verdrag.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 73quater van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals gewijzigd bij artikel 143 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Adoptiepremie

  • 1. Geadopteerd kind

  • 2. Verlaten kind dat door een natuurlijke persoon ten laste is genomen met toepassing van de Marokkaanse wet

  • Uitsluiting. # Rechten en vrijheden

  • 1. Rechten van het kind

  • 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.