- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 121/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt :

. artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, c), van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wet van 8 juli 2011, in zoverre het niet bepaalt dat dezelfde uitzondering op de leeftijdsvereiste als die waarin is voorzien in artikel 10, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van

15 december 1980 van toepassing is op de gezinshereniging van een burger van de Europese Unie en zijn partner;

. artikel 40bis, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in zoverre het niet voorziet in enige procedure op grond waarvan de niet onder de definitie van artikel 2, punt 2), van de richtlijn 2004/38/EG vallende familieleden van een burger van de Unie die zijn bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van dezelfde richtlijn, een beslissing aangaande hun aanvraag tot gezinshereniging met een burger van de Unie kunnen verkrijgen die op een onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is gemotiveerd;

. artikel 40ter, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in zoverre het niet voorziet in een uitzondering op de voorwaarde inzake bestaansmiddelen wanneer de gezinshereniger een Belg is en zich enkel laat vervoegen door zijn minderjarige kinderen of die van zijn echtgenoot of die van zijn partner, wanneer dat partnerschap als gelijkwaardig met het

huwelijk in België wordt beschouwd;

- verwerpt de beroepen voor het overige,

. onder voorbehoud van de ongrondwettigheid vastgesteld in B.58.8;

. onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.7.5, B.8.3.2, B.13.3.1, B.15.6,

B.16.4, B.17.6.4, B.19.3, B.21.4, B.28.6, B.31.2, B.34.5, B.36.8, B.55.3 en B.68.4;

. rekening houdend met hetgeen is gezegd in B.59.7.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, ingesteld door Abderrahman Achfri en anderen. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Verblijfsrecht

  • Gezinshereniging

  • I. Voorwaarden tot gezinshereniging ten aanzien van familieleden van een onderdaan van een derde Staat

  • II. Voorwaarden tot gezinshereniging van de familieleden van een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België

  • III. Voorwaarden tot gezinshereniging van de familieleden van een Belgische onderdaan

  • IV. Voorwaarden tot gezinshereniging op grond van de bilaterale akkoorden tussen de Belgische Staat en bepaalde landen.