- Arrest van 30 oktober 2013

30/10/2013 - 142/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof wijst de afstand toe.


Arrest - Integrale tekst

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 december 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 december 2012, zijn beroepen tot vernietiging ingesteld van de artikelen 49 tot 59 van de programmawet van 22 juni 2012 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012), door de vennootschap naar Duits recht « Deutsche Bank AG » en door de vennootschap naar Frans recht « Fortuneo SA », die allebei keuze van woonplaats doen te 1000 Brussel, Brederodestraat 13.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5542 en 5543 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

(...)

II. In rechte

1. Bij op 2 juli 2013 ter post aangetekende brieven hebben de verzoekende partijen het Hof laten weten dat zij afstand doen van hun beroepen.

2. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof

wijst de afstand toe.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2013.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

M. Bossuyt

Vrije woorden

  • Beroepen tot vernietiging van de artikelen 49 tot 59 van de programmawet van 22 juni 2012, ingesteld door de vennootschap naar Duits recht « Deutsche Bank AG » en de vennootschap naar Frans recht « Fortuneo SA ». Fiscaal recht

  • Diverse rechten en taksen

  • Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen. # Beroepen tot vernietiging

  • Afstand.