- Arrest van 13 november 2013

13/11/2013 - 155/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 augustus 2013, heeft André Genicot, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kennedylaan 13, beroep tot vernietiging ingesteld van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 11 september 1995 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 2005.

Op 18 september 2013 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is om kennis te nemen van het ingediende verzoekschrift.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Bij een verzoekschrift dat het Hof heeft ontvangen op 26 augustus 2013, vraagt André Genicot de vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 11 september 1995 alsook van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 2005.

B.2. Artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt :

« Het Grondwettelijk Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel wegens schending van :

1° de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; of

2° de artikelen van titel II ' De Belgen en hun rechten ', en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet ».

Noch dat artikel 1, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging gericht tegen vonnissen van de rechterlijke macht.

B.3. Het beroep tot vernietiging behoort klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 13 november 2013.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux

De voorzitter,

M. Bossuyt

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 11 september 1995 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 2005, ingesteld door André Genicot. Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof

  • Vonnis van de rechterlijke macht.