- Arrest van 5 december 2013

05/12/2013 - 164/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de artikelen 100bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve verzorging, alleen recht

heeft op een compenserende opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend op basis van het loon dat overeenstemt met de verminderde arbeidsprestaties.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 39, § 1)

  • Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 100bis, 102bis, 103 en 105, § 3) Sociaal recht

  • Arbeidsrecht

  • Arbeidsovereenkomsten

  • Verminderde arbeidsprestaties

  • Ontslag

  • Berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding

  • 1. Werknemer die zijn prestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve verzorging

  • 2. Werknemer die zijn prestaties op vrijwillige basis heeft verminderd

  • 3. Arbeidsongeschikte werknemer die zijn prestaties gedeeltelijk heeft hervat met de toestemming van de adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling.