16 December 2005

Titel Taal Datum
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Aanwijzingen en standaarden. Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24,60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2005. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een hogeschool per groep van ambten voor het jaar 2006 . Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie . Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet met betrekking tot de werkgelegenheidsconferentie ingeschreven onder de basisallocatie 00.18 van het programma 24.6 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. Nederlands 16-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. Nederlands 16-12-2005
Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 begrotingsjaar 2005. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen. Nederlands 16-12-2005
Huishoudelijk reglement van de directieraad van het Instituut voor veteranen. - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsinvaliden, goedgekeurd in vergadering van 16 december 2005. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde " dotatie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven " . Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden. Nederlands 16-12-2005
Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten. Nederlands 16-12-2005
Huishoudelijk reglement van de raad van beroep van de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Nederlands 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend aan het VESOC-actieplan voor acties met betrekking tot de man - vrouwproblematiek. Nederlands 16-12-2005