22 December 2005

Titel Taal Datum
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " Cokerie Flémalle ", te Flémalle Nederlands 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " Centrale électrique ", te Quaregnon Nederlands 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij " SO.RE.LO.BO., S.C. " Nederlands 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza Nederlands 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Nederlands 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 mei 2005 tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, # 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro Nederlands 22-12-2005
Bericht betreffende de vakbondspremies voor het referentiejaar 2005. - Duitse vertaling Nederlands 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Walrand", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Nederlands 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Delsalle", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Nederlands 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Ronse I" "Ronse II" en "Ronse III", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Nederlands 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Devant le Bois" et "Derrière le Réservoir", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Nederlands 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits Nederlands 22-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 19 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Nederlands 22-12-2005
Bericht betreffende de vakbondspremies voor het referentiejaar 2005. Nederlands 22-12-2005
Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005. Nederlands 22-12-2005
Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006. Nederlands 22-12-2005
Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Nederlands 22-12-2005
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. Nederlands 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van paardachtigen van zes maanden en meer . Nederlands 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20 tot 01.49.03 betreft . Nederlands 22-12-2005