12 Januari 2015

Titel Taal Datum
Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap Nederlands 12-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten Nederlands 12-01-2015
Huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen Nederlands 12-01-2015
Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van het toerisme en het hotelwezen voorgeschreven wordt Nederlands 12-01-2015
Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2015 Nederlands 12-01-2015
Reglement van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst, ingesteld bij artikel 4, 5) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Nederlands 12-01-2015
Reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de gemeenschappelijke sociale dienst van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Nederlands 12-01-2015
Huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, ingesteld bij artikel 4, 3) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Nederlands 12-01-2015
Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Nederlands 12-01-2015
Ministerieel besluit tot uitstel van de uiterste indieningsdatum van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen Nederlands 12-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen Nederlands 12-01-2015
Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales Frans 12-01-2015
Arrêté royal modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juin 2014 concernant l'établissement de postes consulaires Frans 12-01-2015
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone Frans 12-01-2015
Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie Frans 12-01-2015
Règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le service social collectif de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale Frans 12-01-2015
Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion du Service social collectif, institué par l'article 4, 5) de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale Frans 12-01-2015
Arrêté du Gouvernement fixant le coefficient pour la liquidation des subsides de fonctionnement de 2015 aux établissements de formation pour adultes Frans 12-01-2015
Règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, institué par l'article 4, 3) de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale Frans 12-01-2015
Arrêté ministériel reportant la date limite d'introduction d'une demande d'aide pour la mesure culture de légumineuses Frans 12-01-2015