13 Januari 2015

Titel Taal Datum
Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metalen constructies, koperslagerswerk, constructies in staal, roestvast staal en coatings voor de sector van de scheikunde, petrochemie, cementfabriek, ijzer- en staalindustrie en de milieusector, gelegen in Péruwelz en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst Nederlands 13-01-2015
Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van productie van tegels voor de verhoogde vloeren voor de bedrijfskantoorgebouwen, gelegen op het grondgebied van Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst Nederlands 13-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage Nederlands 13-01-2015
Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling en de productie van radiologische apparaten, gelegen op het grondgebied van Loncin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst Nederlands 13-01-2015
Arrêté royal fixant, pour les entreprises de construction métallique, chaudronnerie, construction en acier, acier inoxydable et coatings pour le secteur de la chimie, pétrochimie, cimenterie, sidérurgie et environnement, situées à Péruwelz et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Frans 13-01-2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 2012 octroyant un subside aux services d'ambulance visés à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour l'organisation d'une permanence et fixant les conditions d'octroi de ce subside Frans 13-01-2015
Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production de dalles pour les planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées dans l'entité de Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électriques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers Frans 13-01-2015
Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale est le développement et la fabrication d'appareils radiologique, situées dans l'entité de Loncin, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers Frans 13-01-2015