14 Januari 2015

Titel Taal Datum
Waterwegen en Zeekanaal NV. - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. - Besluit van de Raad van Bestuur van 14 januari 2015 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden Nederlands 14-01-2015
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs Nederlands 14-01-2015
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, wat betreft de dossierrechten, de erkenningsaanvragen en de uitrusting van de opleidingscentra of examencentra Nederlands 14-01-2015
Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten Nederlands 14-01-2015
Waterwegen en Zeekanaal NV".- Agence externe autonome de droit public. - Arrêté du Conseil d'Administration portant modification de l'arrêté du conseil d'administration du 13 septembre 2006 concernant la délégation de compétences Frans 14-01-2015
Circulaire relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers Frans 14-01-2015
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen Frans 14-01-2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire Frans 14-01-2015