15 Januari 2015

Titel Taal Datum
Type-huishoudelijk reglement van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 Nederlands 15-01-2015
Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2015 Nederlands 15-01-2015
Huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 15-01-2015
Wet die naturalisaties verleent Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 12 september 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Gaule" van Pry-Walcourt in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt Nederlands 15-01-2015
Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde aktes in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen Nederlands 15-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2008 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Waalse Regering betreffende het type-huishoudelijk reglement van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 15-01-2015
Besluit 2015/4 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanneming van een model van huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt Nederlands 15-01-2015
Huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders Nederlands 15-01-2015
Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik Nederlands 15-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies Nederlands 15-01-2015
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Nederlands 15-01-2015
Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2014 Nederlands 15-01-2015
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten Nederlands 15-01-2015
Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers Nederlands 15-01-2015
Rentenfonds - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht Nederlands 15-01-2015