20 Januari 2015

Titel Taal Datum
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van de laboratoria voor pathologische anatomie Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen. - Duitse vertaling Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree Nederlands 20-01-2015
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, en lijst Gebonden staten, gedaan te Brussel op 20 januari 2015 Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging Nederlands 20-01-2015
Besluit van het afdelingshoofd Bestemmingspromotie betreffende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers Nederlands 20-01-2015
Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de artikelen 511, § 4, eerste lid, en 555/1, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek Nederlands 20-01-2015
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel sur les prestations dans le cadre de l'épargne-pension, l'AR/CIR 92. - Traduction allemande Frans 20-01-2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire Frans 20-01-2015
Arrêté royal fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomopathologie Frans 20-01-2015
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel sur les prestations dans le cadre de l'épargne-pension, l'AR/CIR 92 NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par 2015-12-18/12, art. 75, 2°) Frans 20-01-2015
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Frans 20-01-2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine Frans 20-01-2015
Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux, et liste des Etats liés, faite à Bruxelles le 20 janvier 2015 Frans 20-01-2015
Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Frans 20-01-2015
Arrêté royal fixant le nombre d'heures de formation permanente pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, visé aux articles 511, § 4, alinéa 1er , et 555/1, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire Frans 20-01-2015