23 Januari 2015

Titel Taal Datum
Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de activering van het betalingsrechtensysteem in 2015 Nederlands 23-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, wat betreft de indexering Nederlands 23-01-2015
Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid Nederlands 23-01-2015
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee Nederlands 23-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Nederlands 23-01-2015
Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft Nederlands 23-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de identificatie en registratie van honden Nederlands 23-01-2015
Wetgevende assemblees - Mededeling - Cumulatie van openbaren mandaten - Beperkingen voor 2015 Nederlands 23-01-2015
Arrêté de l'administrateur général portant délégation de certaines compétences en matière de soins et santé Frans 23-01-2015
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Frans 23-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, pour ce qui concerne l'indexation Frans 23-01-2015
Arrête ministériel établissant les prescriptions concernant l'activation du système de droits au paiement en 2015 Frans 23-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins Frans 23-01-2015
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs Frans 23-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens Frans 23-01-2015
Assemblées législatives. - Communiqué - Cumul de mandats publics - Limitations pour 2015 Frans 23-01-2015