29 Januari 2015

Titel Taal Datum
Ministerieel besluit tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van het "International Baccalaureate Diploma"/"Diplôme du Baccalauréat International" en het "Europees baccalaureaatsdiploma" met het diploma van secundair onderwijs Nederlands 29-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen Nederlands 29-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011 houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden Nederlands 29-01-2015
Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen Nederlands 29-01-2015
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " SPAQuE " ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie " Brenner " te Andenne Nederlands 29-01-2015
Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen Nederlands 29-01-2015
Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse Nederlands 29-01-2015
Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp Nederlands 29-01-2015
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen Nederlands 29-01-2015
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht Nederlands 29-01-2015
Decreet dat erop gericht is een tussentijdse verhoging toe te voegen voor de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel alsook voor de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra en voor de inspecteurs-generaal en de coördinerende inspecteurs-generaal die steeds in dienst zijn op 61-jarige leeftijd en een tweede verhoging voor de personeelsleden die nog in dienst zijn op 62-jarige leeftijd Nederlands 29-01-2015
Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de " Radio-Télévision belge de la Communauté française ", het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren en het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten Nederlands 29-01-2015
Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenningsmodaliteiten aan de gemeenten van de opbrengst van de aanvullende belasting op de belasting op de masten, pylonen of antennes Nederlands 29-01-2015
Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020 Nederlands 29-01-2015
Arrêté ministériel fixant le schéma de vaccination pour la Flandre Frans 29-01-2015
Arrêté royal modifiant l'arrête royal, du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca Frans 29-01-2015
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l'article 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne Frans 29-01-2015
Arrêté ministériel fixant l'équivalence générale de l'" International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat International " et du Diplôme du Baccalauréat européen au diplôme de l'enseignement secondaire Frans 29-01-2015
Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site " Brenner " à Andenne Frans 29-01-2015
Avis relatif à l'attribution d'analyses et l'acceptation de résultats de laboratoires. - Exécution de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire Frans 29-01-2015