30 Januari 2015

Titel Taal Datum
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid Nederlands 30-01-2015
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2015 Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de organisaties die in aanmerking komen voor erkenning als Kunstinstelling Nederlands 30-01-2015
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van vzw Belgian Quarter Horse Association voor het bijhouden van het stamboek voor het ras American Paint Horse Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van de beslissing van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent om de aanleg van nieuwe waterweginfrastructuur niet te realiseren Nederlands 30-01-2015
Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 3 augustus 2014 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend Nederlands 30-01-2015
Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2015 Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les organisations éligibles à un agrément comme institution d'art Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " Frans 30-01-2015
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 2011 portant agrément des associations, organisations et entreprises en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'agrément de l'a.s.b.l. Belgian Quarter Horse Association pour la tenue du livre généalogique de la race American Paint Horse Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sectorielle à l'occasion du transfert de tâches de l'agence autonomisée interne Zorginspectie au Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant la décision de l'Entreprise communale autonome " Havenbedrijf Gent " de ne pas réaliser l'aménagement d'une nouvelle infrastructure fluviale Frans 30-01-2015
Arrêté du Gouvernement flamand considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 27, 28 et 29 juillet 2014 sur le territoire des provinces de Limbourg, de Flandre orientale, de Brabant flamand et de Flandre occidentale et le 3 août 2014 sur le territoire de la province de Limbourg et délimitant son étendue géographique Frans 30-01-2015