Arbeidshof: Arrest van 1 Oktober 1991 (Antwerpen). RG 91677

Datum :
01-10-1991
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911001-1
Rolnummer :
91677

Samenvatting :

Het sociaal secretariaat dat een vergissing begaat bij de loonberekening en ten onrechte een som uitbetaalt aan de ex-werknemer van een van haar aangeslotenen, kan bij de arbeidsrechtbank geen geldige vordering in terugbetaling instellen tegen deze ex-werknemer; zulke vordering berust op een onverschuldigde betaling en valt volledig buiten de arbeidsrechtelijke sfeer gezien elke band met de arbeidsovereenkomst onbestaande is; deze vordering valt buiten de context van artikel 578, 1) van het Gerechtelijk Wetboek, dat van openbare orde is en dient ingeleid te worden, rekening houdend met het bedrag van de eis, voor de vrederechter of de rechtbank van eerste aanleg. De subrogatie, verleend door de werkgever aan het sociaal secretariaat, geeft aan dit laatste geenszins de hoedanigheid van werkgever en heeft niet tot gevolg dat de vordering van het sociaal secretariaat tegen de ex-werknemer een geschil wordt inzake een arbeidsovereenkomst in de zin van vermeld artikel 578, 1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.