Hof van Cassatie: Arrest van 2 April 1981 (België). RG 6309

Datum :
02-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810402-10
Rolnummer :
6309

Samenvatting :

Art. 1348 B.W. beoogt het geval waarin het de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan en legt een algemene uitzondering vast op het beginsel van art. 1341 B.W. volgens hetwelk een akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van 3.000 frank te boven gaan; de opsomming in eerstgenoemde bepaling is niet beperkend <3>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.