Hof van Cassatie: Arrest van 25 Februari 1992 (België). RG 6262

Datum :
25-02-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920225-11
Rolnummer :
6262

Samenvatting :

Niet naar recht verantwoord is de veroordelende beslissing waaruit blijkt dat de rechter de strafmaat heeft bepaald op grond van de ten onrechte in aanmerking genomen bijzondere herhaling.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1991 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op eisers "verzoekschrift", waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters de strafmaat bepalen met uitdrukkelijke inachtneming van onder meer "de staat van bijzondere herhaling waaruit moge blijken dat (eiser) uit deze veroordeling niet het verhoopte effect had";
Overwegende dat die staat van bijzondere herhaling wordt gestoeld op een vonnis van 31 januari 1991 van de Correctionele Rechtbank te Gent, waarbij eiser bij verstek werd veroordeeld; dat dit vonnis aan eiser (in persoon) werd betekend op 9 april 1991; dat aldus de feiten waarvoor eiser in de huidige zaak werd vervolgd en door het bestreden arrest wordt bestraft, en die uiterlijk op 20 februari 1991 kunnen zijn gepleegd, voorafgaand zijn aan de datum waarop het vermelde vonnis van de Correctionele Rechtbank van Gent in kracht van gewijsde ging;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het eerste middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre eiser wordt veroordeeld; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.