Hof van Cassatie: Arrest van 29 Mei 1991 (België). RG 8819

Datum :
29-05-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910529-9
Rolnummer :
8819

Samenvatting :

De door art. 12.1 Wegverkeersreglement aan iedere bestuurder opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de spoorvoertuigen blijft bestaan, ook al is dat voertuig gestopt, mits de bestuurder, die de voorrang moet verlenen, kan voorzien dat het spoorvoertuig zich opnieuw in beweging zal zetten.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen; I. In zoverre de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, gericht is tegen de beslissing op de door haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering : Overwegende dat de door artikel 12.1 van het Wegverkeersreglement aan iedere bestuurder opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de spoorvoertuigen blijft bestaan zelfs als dat voertuig gestopt is, mits de voorrangschuldige bestuurder kan voorzien dat het spoorvoertuig zich opnieuw in beweging zal zetten; Overwegende dat de correctionele rechtbank uit de door haar op onaantastbare wijze beoordeelde feitelijke omstandigheden van de zaak wettig heeft kunnen afleiden dat "de bestuurder van de vrachtwagen (thans verweerder) terecht ervan mocht uitgaan dat hij tijd genoeg had om de sporen te ontruimen vooraleer de tram zich opnieuw in beweging zou zetten", hetgeen volgens de appelrechters impliceert dat het voertuig door "zich opnieuw in beweging te zetten" een niet te voorziene hindernis opleverde voor verweerder; Dat het bestreden vonnis dus wettig beslist "dat het niet duidelijk is waardoor (verweerder) niet voorzichtig zou zijn geweest (...) en door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg verwondingen zou hebben toegebracht (...)"; Dat het middel niet kan worden aangenomen; II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering : Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening; Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorzieningen, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening van eiseres voor het overige; verwijst iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.