Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1970 (België)

Datum :
08-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701208-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Ingeval de schade, die voor de rechtverkrijgenden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval voortvloeit uit het verlies van zijn bedrijfsinkomsten, bestaat in de derving van het deel van deze inkomsten waaruit zij een persoonlijk voordeel trokken, en de sociale en fiscale lasten van de bedrijfsinkomsten van het slachtoffer hun als dusdanig geen voordeel verschaften, moet de berekening van die schade in beginsel geschieden op basis van het nettoloon van het slachtoffer, met aftrek van die lasten. Indien de berekening van die schade niettemin geschiedt op basis van het brutoloon van het slachtoffer zonder aftrek van de lasten ervan, kan het deel van die inkomsten, waaruit de rechtverkrijgenden voordeel trokken, enkel in aanmerking komen indien de feitenrechter vaststelt dat het bedrag van de lasten die zij op de hun toe te kennen vergoeding moeten dragen, gelijk is aan het bedrag van de lasten die het loon van het slachtoffer bezwaarden. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.