- Decision of November 20, 2012

20/11/2012 - M11-3-0927/8417

Case law

Summary

Samenvatting 1

Decision - Integral text

(...)

I. Feiten

Uit het PV nr. ../10 d.d. 04/10/2010: "Op 3 oktober 2010 rijdt het slachtoffer Filip X. vergezeld van zijn broer met zijn voertuig in de richting van de automarkt te Roeselare teneinde zijn wagen te verkopen. Op zeker ogenblik komt een lichtgrijs voertuig naast het voertuig van Filip X. gereden. De bestuurder van de wagen spreekt het slachtoffer aan met de vraag of hij zijn voertuig verkoopt. Daarop parkeert het slachtoffer zijn voertuig ter hoogte van de kerk aan de ... . Daar wordt het voertuig beoordeeld door de twee kopers. Er wordt wat onderhandeld en uiteindelijk zijn beide partijen bereid om het voertuig voor euro 1.600 te verkopen. Het bedrag wordt overhandigd en de nummerplaten worden ook van het voertuig verwijderd. Nadat de verkoop is doorgegaan, beginnen de twee daders zich kwaad te maken doordat er nu door hen schade wordt vastgesteld. Daarop ontstaat er een schermutseling en nemen de daders de nummerplaten en het geld met geweld uit de handen van Filip X.. In de schermutseling valt zijn bril op de grond en raakt de bril hierdoor beschadigd. Filip X. kan een deel uit de handen van de dader trekken en ook de nummerplaten worden terug afgenomen. Een deel van het geld waait weg maar dit wordt opgeraapt door de broer van Filip X.. De daders nemen de vlucht met het aangekochte voertuig en met het andere voertuig waarmee ze ter plaatse zijn aangekomen."

II. Vervolging

- Verzoeker legde klacht neer bij de lokale politie .. (... - ...).

- Het dossier werd door de Procureur des Konings te ... zonder gevolg gerangschikt wegens ‘onbekende verdachte'.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker liep ten gevolge van de feiten een letsel aan de linkerhand op. Volgens een medisch attest van Dr. K. D., orthopedist in het ...ziekenhuis te ..., d.d. 9 november 2010 was er een distorsieletsel aan de linkerhand.

Bij bevelschrift van de verslaggever d.d. 3 oktober 2011 werd de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst aangesteld gelast met een medisch deskundigenonderzoek.

Datum van het deskundig verslag: 10 januari 2012.

Vaststellingen van de GGD:

Subjectieve verschijnselen:

- krachtverlies van duim

- pijn bij opheffen van zware voorwerpen;

- zwelling en soms verergering van de zwelling

De graden en perioden van tijdelijke werkonbekwaamheid zijn:

- 100 % van 03/10/2010 tot en met 31/10/2010

- 50 % van 01/11/2010 tot en met 30/11/2010

- 25 % van 01/12/2010 tot en met 31/12/2010

- 15 % van 01/01/2011 tot en met 31/03/2011

- 10 % van 01/04/2011 tot en met 07/08/2011

Consoliditatiedatum: 8 augustus 2011. Filip X. was op dat ogenblik jaar 58 jaar.

Blijvende invaliditeit: 4 %

Esthetische schade: zichtbare verdikking en spierverlies linkerhand: 1/7

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De verzekeringsmaatschappij Allianz schreef: "Betreffend bovenvermeld schadegeval is het niet mogelijk tot regeling over te gaan. Vermits het ongeval werd aangegeven in kader van een polis ‘persoonlijke verkeersongevallen' en het gebeuren geen verkeersrisico betreft zijn wij niet bereid tot regeling over te gaan. Bovendien valt het breken van brillen eveneens niet onder de waarborg van het afgesloten contract."

V. Begroting van de gevraagde hulp

- materiële schade euro 1.215,63

- bril euro 959,00

- opleg mutualiteit euro 29,16

- ziekenhuisfactuur euro 32,56

- apotheekkosten euro 69,91

- verplaatings- en administratiekosten: euro 125,00

- schade TWO euro 2.003,75

- 100 % van 03/10/2010 t.e.m. 31/10/2010: 31 d. x euro 25 = euro 775

- 50 % van 01/11/2010 t.e.m. 30/11/2010: 30 d. x euro 12,50= euro 375

- 25 % van 01/12/2010 t.e.m. 31/12/2010: 31 d. x euro 6,25 = euro 193,75

- 15 % van 01/01/2011 t.e.m. 31/03/2011: 90 d. x euro 3,75 = euro 337,50

- 10 % van 01/04/2011 t.e.m. 07/08/2011: 129 d. x euro 2,50 = euro 322,50

- TWO economisch verlies huishouden euro 1.402,78

- schade BI ( euro 1.237 x 4 %) euro 4.948,00

- esthetische schade euro 350,00

euro 9.920,16

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader(s) zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker heeft zijn schade begroot aan de hand van het verslag van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

2. Verzoeker maakt de factuur over aangaande de brilschade. Hij maakt tevens alle stukken van de medische- en apotheekkosten over en voegt foto's toe.

3. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

"Economische waarde huishouden" werd daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

4. Voor de BI kan enkel de morele component weerhouden worden. Overeenkomstig de indicatieve tabel dient de gevraagde schadepost BI gehalveerd te worden.

Dit komt op: euro 4.948 : 2 = euro 2.474.

5. Rekening houdend met alle bovenvermelde overwegingen komt de Commissie tot de volgende berekening:

- materiële schade euro 1.215,63

- schade TWO euro 2.003,75

- schade BI euro 2.474,00

- esthetische schade euro 350,00

euro 6.043,38

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 6.043.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 20 november 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Free keywords

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 augustus 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.