- Decision of November 20, 2012

20/11/2012 - M10-3-0820/7549

Case law

Summary

Samenvatting 1

Decision - Integral text

(...)

I. Feiten en vervolging

Tijdens een politieactie op 21 mei 2009 werd overgegaan tot controle van een voertuig met 5 inzittenden. De inzittenden gingen echter lopen. Bij de achtervolging werd verzoeker aangevallen.

"Belast met actie Hades gaan wij over tot controle van een voertuig in de .... Het voertuig, een personenwagen Renault Twingo met Belgische nummerplaat, stond al enige tijd geparkeerd op een mindervalidenplaats ter hoogte van de ... ... Voorafgaandelijk melden wij onze intentie van de controle aan B... 4 met het oog op eventuele bijstand. Wij plaatsen ons voertuig op de hoek van de ... en de ..., achter het verdachte voertuig.

In het voertuig zitten 5 personen. Wanneer wij uitstappen, stappen ook de personen uit de Twingo en stappen van ons weg. Het zijn 5 mannen van allochtone afkomst van vermoedelijk tussen de 20 en de 30 jaar. Wij spreken de mannen aan en manen hen aan halt te houden doch zij geven hieraan geen gevolg.

Wij gaan de mannen achterna maar deze zetten het op een lopen. INP X. raakt omsingeld door 4 jonge mannen. Wanneer INP X. één van de verdachte die gaan lopen was uit het voertuig bij de kraag grijpt, wordt hij gehinderd door de vier mannen die hem omsingelen en beginnen te trekken en te duwen. Tijdens deze schermutseling komen er nog verschillende allochtone jongeren zich bemoeien. Op korte tijd worden wij omsingeld door een 20-tal jongeren. De verdachte kan zich losrukken en gaat lopen. INP X. zet de achtervolging in. Verdachte steekt de straat over en loopt verder aan de overkant. Wanneer INP X. verdachte bij de schouder wilt grijpen, wordt hij getackeld en verdachte kan ontkomen. INP X. heeft niet gezien wie hem getackeld heeft. Sanchez W. komt voor AHINP Y. staan en roept dat de politie zijn handen moet thuishouden. Wij manen hem aan tot kalmte. Hij probeert de gemoederen op te hitsen en tracht te verhinderen dat wij als AHINP onze collega inspecteur onmiddellijk kunnen bijstaan.

Na de val van INP X. gingen alle betrokken jongeren lopen, allemaal in verschillende richtingen."

Op 20 juni 2009 werd het dossier zonder gevolg geklasseerd door het Parket van de Procureur des Konings te ... wegens onvoldoende bewijzen.

Er waren meerdere mogelijke daders, zodat onmogelijk uitgemaakt kon worden wie de opzettelijke slagen toediende.

II. Gevolgen van de feiten

Uit het medisch verslag van de Raadgevend Geneesheer van de Medische Dienst van Politie, Dr. S. Van B.:

"Betrokkene kreeg door een derde een stamp toegediend ter hoogte van de linkerknie. Hij had een gewaarwording alsof ‘de knie uit de haak ging" en is gevallen. Betrokkene werd vervoerd naar het ziekenhuis te ... . Een voorste kruisbandruptuur van de linkerknie werd vastgesteld, welke heelkundig behandeld werd op 4 juni 2009. De heer X. mocht het ziekenhuis verlaten op 6 juni 2009. Er werd een brace aangelegd en er kon kinesitherapie gestart worden.

Op 20 augustus 2009 is patiënt door de knieën gezakt. Er was toegenomen krachteloosheid van het linker onderste ledemaat.

Er werd op 17 september 2009 een arthroscopie van de linkerknie verricht. Er werd ijs aangelegd na belastende activiteiten.

Op 1 september 2010 werd een bijkomende stabiliserende ingreep uitgevoerd.

De graden en perioden van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn de volgende:

- 100 % van 21/05/2009 tot en met 31/01/2010

- 100 % van 01/09/2010 tot en met 07/01/2011

Tijdelijke invaliditeit met meerinspanning:

- 100 % van 21/05/2009 tot en met 20/06/2009

- 70 % van 21/06/2009 tot en met 21/07/2009

- 60 % van 22/07/2009 tot en met 19/08/2009

- 100 % van 20/08/2009 tot en met 24/08/2009

- 70 % van 25/08/2009 tot en met 16/09/2009

- 100 % van 17/09/2009 tot en met 25/09/2009

- 60 % van 26/09/2009 tot en met 25/10/2009

- 40 % van 26/10/2009 tot en met 26/11/2009

- 35 % van 27/11/2009 tot en met 31/01/2010

- 20 % van 01/02/2010 tot en met 31/08/2010

- 100 % van 01/09/2010 tot en met 30/09/2010

- 70 % van 01/10/2010 tot en met 15/10/2010

- 60 % van 16/11/2010 tot en met 31/10/2010

- 50 % van 01/11/2010 tot en met 31/11/2010

- 35 % van 01/12/2010 tot en met 06/01/2011

- 20 % van 07/01/2011 tot en met 07/02/2011

- 15 % van 08/02/2011 tot en met 07/03/2011

- 10 % van 08/03/2011 tot en met 31/03/2011

Consolidatiedatum: 1 april 2011.

BWO: 7 %.

De esthetische schade bedraagt 2,5 op de schaal van 1 tot 7. Betrokkene was toen 32 jaar.

Voorbehoud toekomst: posttraumatisch athrose linker knie.

III. Begroting van de gevraagde hulp

- TAO morele schade euro 9.625,00

100 % van 21/05/'09 t. e. m. 31/01/'10: 256 d. x euro 25 = euro 6.400

100 % van 01/09/'10 t. e. m. 07/01/'11: 129 d. x euro 25 = euro 3.225

- TI meerinspanningen euro 5.529,00

- BAO moreel/materieel ( euro 1.925 x 7) euro 13.475,00

- esthetische schade euro 2.450,00

euro 31.079,00

IV. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande. Deze zijn onbekend gebleven.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Omtrent de seponering:

Artikel 31bis §1, 3de, eerste lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen bepaalt: "Indien de dader onbekend is, moet de verzoeker klacht hebben ingediend, de hoedanigheid van benadeelde persoon hebben aangenomen of zich burgerlijke partij hebben gesteld. Indien het strafdossier geseponeerd is wegens die reden is het indienen van een klacht of het aannemen van de hoedanigheid van benadeelde persoon voldoende."

2. Het betreft hier een arbeidsongeval. De schade werd begroot op basis van een eenzijdig medisch verslag opgesteld door de Raadgevend Geneesheer van de Medische Dienst van Politie. Alvorens verder te oordelen komt het gepast voor dat de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst aangesteld wordt om verzoeker te onderzoeken, teneinde zich een nauwkeurig beeld te kunnen vormen van de door verzoeker opgelopen blijvende letsels en de impact ervan.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch beveelt, alvorens ten gronde te oordelen te oordelen, een medisch deskundigenonderzoek en gelast met dit onderzoek de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst, aan dewelke opdracht wordt gegeven, met inachtneming van de bepalingen van artikel 17 van het K.B. van 18 december 1986 en van artikel 979 van het Gerechtelijk Wetboek,

- kennis te nemen van het dossier;

- de verzoeker medisch te onderzoeken;

- de letsels (zowel fysiek als psychisch) te beschrijven die verzoeker heeft opgelopen als gevolg van de op hem gepleegde gewelddaden, inclusief de esthetische schade;

- de aard en de graad te bepalen van de invaliditeit die eventueel uit die letsels voortvloeit, tijdelijk of definitief, en te bepalen of het slachtoffer nog verdere medische zorgen dient te ontvan¬gen;

- de economische arbeidsongeschiktheid te bepalen indien ze vastgesteld wordt;

- van al deze bevindingen een schriftelijk en gemotiveerd verslag op te stellen en dit neer te leggen op het secretariaat van de Commissie binnen de vier maanden na de kennisgeving van de opdracht;

- de verslaggever, via het secretariaat, op de hoogte te houden van het verloop van de verrichtingen van het deskundigenonderzoek.

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 20 november 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Free keywords

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 juli 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.