- Decision of January 19, 2012

19/01/2012 - M11-7-0866/8379

Case law

Summary

Samenvatting 1

Decision - Integral text

(...)

I. Feiten

Op 22 juni 2008 kwam verzoeker tussen in slagen toegebracht door de genaamde Kevin Z. aan een derde maar werd zelf door Z. geslagen in het aangezicht. Hierdoor verloor verzoeker het bewustzijn en kwam op de grond terecht.

Volgens getuigenverklaringen diende Z. hem nog verschillende stampen toe.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 4 juni 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van Kevin Z. (° 1986) waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf:

"Te ... op 22 juni 2008:

A. Opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan X. Bart die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden. "

Op burgerlijk vlak werd Z. veroordeeld tot betaling van de som van euro 841,50 meer de intresten en een RPV van euro 200.

- administratie en verplaatsingskosten euro 75,00

- medische kosten euro 260,50

- TWO moreel euro 506,00

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker werd naar het UZ Gasthuisberg overgebracht en verbleef er 1 dag.

Medische vaststellingen: - kneuzing linker mandibula

- bewusteloos geweest

- pijn linkerheup

- lage rug en parestesieën ganse linkerbeen

- hoofd- en keelpijn

- voelt zich wat duizelig

Verzoeker was 100% werkonbekwaam van 23 juni t/m 11 juli 2008.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De veroordeelde zou nog steeds in de gevangenis te ... verblijven. Verzoeker wijst tevens op het omvangrijk strafregister van Z..

De instrumenterende gerechtsdeurwaarder liet weten dat er reeds 3 keer beslag werd gelegd onder derden bij verschillende uitkerende instanties van Z..

IV-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij LAR. Zoals uit de overgezonden polisvoorwaarden blijkt, komt deze niet tussen in geval van een agressie en/of gewelddaad

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.074,25.

- hoofdsom volgens vonnis van 4/6/2010 euro 841,50

- verlies schade huishouden euro 232,75

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De post ‘verlies schade huishouden' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 841,50.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 841,50.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 19 januari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET

Free keywords

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 12 augustus 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.