- Decision of February 23, 2013

23/02/2013 - M11-7-1050/8499

Case law

Summary

Samenvatting 1

Decision - Integral text

(...)

I. Feiten

In de loop van 2007-2008 was verzoekster het slachtoffer van gedwongen prostitutie, schriftvervalsing, bedreiging, slagen en verwondingen. De feiten werden gepleegd door haar toenmalige echtgenoot.

Zoals onder meer uit het arrest van 18 januari 2011 blijkt, werd verzoekster regelmatig mishandeld (blauwe plekken) en afgesnauwd (‘brullen' - cf. getuigenverklaringen). Verzoekster werd door haar echtgenoot als zijn ‘slavin' beschouwd en genoot weinig bewegingsvrijheid. Zelfs wanneer hij afwezig was mocht zij niet gaan en staan waar ze wilde.

Hij dwong haar tot prostitutie. Zij moest de financiële opbrengsten volledig aan hem overhandigen waarmee hij zijn persoonlijke voorhuwelijkse schulden afbetaalde en spendeerde aan uitstapjes in zijn eentje of aan zijn speedverslaving. Ook toen verzoekster hem duidelijk maakte dat zij geen mannen meer wilde ontvangen, weigerde hij.

Toen verzoekster hoogzwanger was, vroeg hij de oppas van hun eerste kindje om de prostitutiepraktijk (tijdelijk) over te nemen.

II. Vervolging

Bij arrest dd. 18 januari 2011 van het Hof van Beroep te ... werden de tenlasteleggingen A en D in hoofde van de genaamde Z. (° 1969) heromschreven zoals hierna vermeld. De door de eerste rechter bepaalde bestraffing, nl. 18 maanden gevangenisstraf, werd bevestigd.

"VERDACHT VAN:

Te ... en te ..., tussen 1 januari 2004 en 1 december 2007

A. Hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert, met name X., daarbij direct of indirect gebruik gemaakt van lis¬tige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang.

Te ... en/ of bij samenhang elders in het Rijk, op niet nader te bepalen data, tussen 20 januari 2008 en 2 februari 2008

B. Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in au¬thentieke en openbare geschriften valsheid te hebben gepleegd door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, van de hiervoren vermelde valse akte of van het hiervoren vermelde valse stuk gebruik te hebben gemaakt, namelijk door valselijk een vonnis van de Rechtbank van Eerste AanIeg te ... dd. 21 januari 2008 te hebben opgemaakt (stuk 23) met het oogmerk om X. de morele schuld van en een schuldgevoel te geven voor zijn geveinsde gevangenneming, mede met de bedoeling dat zij, hoewel feitelijk van hem gescheiden, minstens opnieuw met hem contact zou nemen.

Te ... op 1 januari 2008

C. Mondeling, onder een bevel of onder een voorwaarde, de ge¬naamde X. te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is.

Te ..., op de hierna vermelde data,

D. Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X., met de omstandigheid dat de slagen of verwon¬dingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoon¬lijke arbeid ten gevolge hebben gehad, het wanbedrijf gepleegd zijnde tegen zijn echtgenoot,

1. op 11 januari 2008;

2. op 12 september 2008.

Te ... op 20 januari 2008

E. Door gebaren of zinnebeelden de genaamde X. te hebben bedreigd met een aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is. "

Op burgerlijk vlak bevestigde het Hof de beschikkingen van het vonnis van 5 februari 2010 van de correctionele rechtbank te .... Z. was in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van volgende sommen aan verzoekster:

- materiële schade (medische kosten) euro 775,27

- morele schade euro 2.500,00

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De veroordeelde geniet van het systeem van collectieve schuldenregeling. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder deelt op 22/02/2011 mee: " Gezien zijn groot aantal schulden en zijn zeer beperkte inkomen, werd een groot deel van de schulden reeds kwijt gescholden. "

III-2. Verzoekster verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

De feiten speelden zich overigens intrafamiliaal af.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster verklaart zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie nopens het gevraagde bedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Verzoekster verklaart zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie nopens het gevraagde bedrag. De Commissie ziet geen reden om af te wijken van het civiel luik van het arrest van 18 januari 2011 en baseert zich derhalve hierop bij de begroting van de financiële hulp.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 3.275.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 3.275.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE

Free keywords

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 5 oktober 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.