Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 10 january 2012 (België)

Publication date :
10-01-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120110-29
Role number :
M11-5-0296/8069

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 maart 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120110-29&idxc_id=267361&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 15 juni 2007 werd mevrouw Priscilla X. (° 1982), de dochter van verzoekster, in café ‘Het M...' te ... vermoord door mevrouw Carolien Z., een liefdesrivale.

Het slachtoffer had ten tijde van de feiten een relatie met de heer Franky W., de ex-vriend van mevrouw Z.. Die bewuste avond 15 juni 2007 passeerde laatstgenoemde aan voormeld café, waar Priscilla X. aanwezig was met Franky W..

Mevrouw Z. vernam toen van de dochters van de café-uitbater dat Priscilla X. de naam "W." op haar buik had laten tatoeëren. Hierop nam zij haar aansteker waarin een knipmes zat, maakte deze stekensklaar en nam deze in haar rechterhand op het ogenblik dat ze het café binnenstapte. Ze stormde op Priscilla X. en bracht haar diverse messteken toe.

De lijkschouwing toonde aan dat het slachtoffer overleed ten gevolge van een steekwonde t.h.v. de lage rechterhals met massale bloeding in de rechterborstholte en luchtembolie tot gevolg.

II. Vervolging

Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 26 april 2010 werd mevrouw Carolien Z. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als moord) veroordeeld tot onder meer 15 jaar opsluiting.

In een ander arrest van dezelfde datum werd ze op burgerlijk gebied veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van EUR 25.000 meer intresten aan verzoekster.

Tegen voormelde arresten werd geen cassatieberoep aangetekend.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* In zijn schrijven d.d. 27 mei 2010 deelt de raadsman van mevrouw Z. mee dat zijn cliënte nog geruime tijd in de gevangenis zal moeten verblijven, zodat zelfs een realistisch afbetalingsplan voorlopig niet haalbaar is (gelet op de zeer beperkte inkomsten die zij in de gevangenis zou kunnen vergaren).

De instrumenterende gerechtsdeurwaarder bevestigde per brief van 21 januari 2011 dat er niet kan uitgevoerd worden lastens mevrouw Z..

* Verzoekster beschikt over een verzekering rechtsbijstand bij ING. Het hierin voorziene plafond van EUR 7.445 betreft zowel het ereloon van de raadsman als een dekking ‘onvermogen van derden'. Luidens het verzoekschrift werd het bedrag van EUR 7.445 uitgekeerd aan de raadsman ter dekking van diens staat van ereloon en kosten voor de procedure voor het Hof van Assisen.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van EUR 25.000, overeenstemmend met de morele schadevergoeding die haar bij arrest van het Assisenhof werd toegekend.

Terzake vinden we in het arrest de volgende motivering: "X. Priscilla was op het ogenblik der feiten inwonend. Een vergoeding ten bedrage van 25000 euro in hoofdsom is passend en verantwoord."

Luidens de nota burgerlijke partijstelling had verzoekster een goede band met haar dochter.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Met betrekking tot morele schade wenst de Commissie op te merken dat dergelijke schade onmogelijk kan goedgemaakt worden door een geldelijke tegemoetkoming. Het moreel leed dat een verzoek(st)er ondervindt is niet in geld uit te drukken en valt niet te vergelijken met de waarde van welk tastbaar goed ook. Als men dan toch een vergoeding wenst toe te kennen, kan dat hooguit een vorm van troost zijn, een compensatie die tot doel heeft de pijn, de smart, het moreel leed te lenigen. Het gaat daarbij om een abstracte begroting van het leed.

In de voorliggende zaak meent de Commissie, zich steunend op haar gebruikelijke rechtspraak in gelijkaardige dossiers, aan verzoekster een hulp te kunnen toekennen van EUR 10.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van EUR 10.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET