Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 10 oktober 2012 (België)

Publication date :
10-10-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121010-6
Role number :
M12-1-0423/8901

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 mei 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / / 32,§1 / / 30http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121010-6&idxc_id=293532&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 6 september 2010 bevond verzoeker zich in een café te ... . Op gegeven ogenblik begaf hij zich naar de toiletten. De genaamde Dirk Z. ging hem achterna.

Toen verzoeker stond te urineren kwam Z. naast hem staan en gaf hem, zonder enige aanwijsbare reden, een vuistslag in het gelaat, gevolgd door nog drie slagen met de linkervuist.

Verzoeker bloedde hevig aan de wenkbrauw en diende onmiddellijk te worden opgenomen in het hospitaal.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 31 oktober 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Dirk Z. (° 1967) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 2 maanden gevangenisstraf:

"Te ... op 6 september 2010:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Guy met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 3.902,89 meer de intresten en een RPV van euro 715.

- administratie en verplaatsingskosten euro 100,00

- aankoop bril euro 115,00

- medische kosten euro 102,00

- TWO moreel euro 1.300,00

- esthetische schade euro 400,00

- inkomstenverlies euro 848,89

- verlies aan maaltijdcheques euro 127,00

- economische schade huishouden euro 910,00

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker was een 7-tal weken arbeidsongeschikt (6 september t/m 22 oktober 2010).

Attest dr. K. Herman, 22/09/2010:

Contusio cerebri met fotofobie en concentratiestoornis.

Werkonbekwaamheid verlenging met 2 weken.

Een bril voor dicht werd voorgeschreven. Kunsttranen optive oogdruppels 3/d werden voorgeschreven ivm de verminderde knipperfunctie na wond linker boven ooglid.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 09/02/2012 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De inboedel van de veroordeelde is waardeloos. De uit te zetten gerechtskosten zullen hoger zijn dan de mogelijke opbrengst van een gerechtelijke uitvoering op de activa.

IV-2. In een persoonlijk opgesteld document verklaart verzoeker geen beroep te kunnen doen op enige verzekeringstussenkomst.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 4.900 (afgerond):

- hoofdsom volgens vonnis van 31/10/2011 euro 3.902,89

- RPV euro 715,00

- betekeningskosten + grosse euro 297,97

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Economisch schade huishouden' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Wat de gevraagde hulp voor gederfde ‘maaltijdcheques' betreft, is de rechtspraak van de Commissie in die zin gevestigd dat vergoedingen, welke afhangen van prestaties die niet werden verricht door een verzoeker, niet voor de toekenning van een hulp in aanmerking komen.

Eenzelfde opmerking geldt terzake de gevraagde hulp voor het inkomstenverlies dat is samengesteld uit gemiste toelagen voor weekend- en nachtarbeid.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 3.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 3.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 oktober 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE