Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 oktober 2012 (België)

Publication date :
11-10-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121011-16
Role number :
M90639/6779

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 juni 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een hulp van euro 500, voor schade geleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31,1° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121011-16&idxc_id=293397&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

- Uit het PV nr. .../2005 d.d. 13 juli 2005:

"Vandaag 13/07/2005 ben ik slachtoffer geweest van slagen en verwondingen. Omstreeks 22 uur kwam ik van een café ergens aan het water. Ik weet de straat niet. Ik ben dan naar het S...kwartier (te ...) gekomen om een wandeling te maken. Op weg naar het station, wandelde ik in de galerij van de Villa T. wanneer ik werd aangevallen. Ik wandelde in de gang en het eerstvolgende dat ik besefte was dat de politie en de ambulance me aan het verzorgen waren. Ik heb geen idee wie dit gedaan zou hebben, noch kan ik een beschrijving geven van wat er gebeurd is. Als ik me iets zou herinneren, zal ik met uw diensten contact opnemen."

- Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 12 januari 2009 citeert:

"Tijdens het gerechtelijk onderzoek gaf beklaagde toe gevochten te hebben. Ter zitting gedroeg de verdediging van beklaagde zich naar de wijsheid van de Rechtbank. De Rechtbank acht de ten laste gelegde feiten bewezen, en verwijst hiervoor in het bijzonder naar de verklaring van getuige Moers."

- Verklaring van de getuige:

"Ik werk als raamprostituee in de gedoogplaats Villa T.. Vandaag omstreeks 22 uur zag ik dat een man zich bukte om een sigaret op te rapen. Op het moment dat deze zich terug oprichtte zag ik hoe hij van een struise kerel een slag in het aangezicht kreeg. Het slachtoffer viel hierbij achterover en de man die de slag gegeven had, wandelde weg. Ik herken de man waarmee ik geconfronteerd word als de dader van de slagen. Ik bevestig nogmaals dat de man één slag heeft gegeven."

II. Vervolging

Andreas Z. werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld wegens opzettelijke slagen en verwondingen tot een hoofdgevangenisstraf van 20 maanden.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker euro 500 te betalen voor materiële en morele schade vermengd.

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 12 januari 2009 werd door gerechtsdeurwaarder Jan A. betekend aan Andreas Z.. Sedert 15 februari 2009 is er een voorstel tot ambtelijke schrapping.

- In het deskundigenonderzoek aangaande Andreas Z. staat dat hij zich een ‘overlevings-kunstenaar' noemt en dat hij van zijn vrouw leeft. Hij zou officieel steeds werkzoekende geweest zijn en dat tot op heden. Hij staat gekend ‘in het milieu', meer bepaald in het Schipperskwartier. Ook de politie zou hem kennen. Hij zegt woonachtig te zijn met zijn vriendin die op haar beurt tewerkgesteld is in het S...kwartier. Hij zegt zelf geen pooier te zijn.

- Verzoeker verklaart dat hij geen beroep kon doen op de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering en /of familiale verzekering.

IV. Gevolgen van de feiten

- In bovenvermeld PV staat: "Ter plaatse zien we een man van Noord-afrikaanse afkomst op de grond liggen ter hoogte van de politieantenne. Op de grond zien wij een kleine plas bloed, waarin het hoofd van betrokkene ligt. Betrokkene geeft blijk van bewustzijn doch is zeer onder de indruk en heeft geen besef van wat er net gebeurd is. ... . Wanneer de ziekenwagen aankomt, wordt betrokkene door de ambulanciers onderzocht op zijn verwondingen. Op het achterhoofd bevindt zich een wonde vanwaar het bloed op de grond afkomstig is. Langs de binnenkant van zijn lip is een weinig bloed zichtbaar. Er komen eveneens enkele druppels bloed uit de neus. Verder zijn er op het eerste zicht geen kwetsuren zichtbaar. Betrokkene krijgt ter plaatse de nodige zorgen toegediend en wordt per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht."

- Het strafdossier bevat een attest van Dokter S. van het ziekenhuis waaruit blijkt dat verzoeker werkonbekwaam was van 13 juli 2005 tot en met 20 juli 2005. Het opgelopen letsel is licht. In het verzoekschrift staat dat Mohamed X. invalide is.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker begroot zijn schade conform de nota burgerlijke partijstelling. Hierin wordt een schade gevorderd van euro 500 ex aequo et bono, voor materiële en morele schade vermengd.

Dit bedrag werd toegekend bij bovenvermeld vonnis.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

- Behalve bovenvermeld medisch attest uit het strafdossier levert verzoeker zelf geen enkel stavingsstuk aangaande de ernst van het letsel.

- De Commissie dient rekening te houden met artikel 31, 1ste van de wet van 1 augustus 1985 dat bepaalt dat zij een financiële hulp kan toekennen aan personen die een ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

- Een ernstig letsel veronderstelt, volgens de rechtspraak van de Commissie, een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, langdurige tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of hoog oplopende medische kosten. Een ernstig letsel wordt ook aanvaard indien sprake is van een psychisch trauma dat deskundig behandeld werd. Zie het Verslag over de werkzaamheden 2002 - 2004, p. 27 e.v.

- Ondanks de herhaalde herinneringsbrieven vanwege het secretariaat heeft verzoeker niet meer gereageerd.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS