Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publication date :
15-06-2012
Language :
Dutch
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120615-32
Role number :
M11-5-0601/8226

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-32&idxc_id=284285&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 18 juli 2008 werd verzoeker te ... geslagen door de heer Kyoo Z..

In het PV van verhoor van verzoeker, afgelegd voor de Lokale Politie ... op 23 juli 2008, lezen we het volgende:

"Op 18 juli was ik slachtoffer van slagen in de ...straat. Aldaar werd ik geslagen door de genaamde Z. Kyoo. Deze had voordien de genaamde W. Chutima geslagen. Gisteren om 14:09 uur kreeg ik dan een sms van W. Chutima, bijgenaamd Tina, met het telefoonnummer 0486.46.86.06. In het bericht stond er: "I'm sorry for last night, I know U cannot do something now, don't worry I do it and he must pain more U." Ik heb dan een antwoord gestuurd: "Please Tina be clever and do nothing to him let it all over the work of police, law and the judge, please show U are more clever than him I believe in justice by law."

Zij stuurde dan een bericht terug: "I can't forgive him."

Nu ben ik bang dat Tina vrienden op de verdachte wil afsturen om hem een lesje te leren en wraak te nemen. Ik wil hier niets mee te maken hebben, het gerecht moet zijn werk hier doen."

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 14 april 2010 werd de heer Kyoo Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke verwondingen of slagen) veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden (met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar) en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 35.787,99 meer intresten aan verzoeker.

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker liep als gevolg van de feiten een fractuur op t.h.v. de rechterelleboog.

Hij werd een eerste keer geopereerd op 20 augustus 2008 (radiuskopfractuur) en onderging op 2 februari 2009 een bijkomende ingreep (verwijderen fixatieschroef rechterelleboog).

In zijn deskundig verslag d.d. 15 februari 2010 weerhoudt Prof. Dr. med. W. J. (aangesteld bij vonnis van 16 december 2009) de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeids-ongeschiktheid:

100 % van 18.07.08 t.e.m. 03.03.09

10 % van 04.03.09 t.e.m. 31.03.09

5 % van 01.04.09 t.e.m. 11.05.09.

Er is consolidatie op 12 mei 2009, met een blijvende invaliditeit van 4 % (licht beperkte actieve flexie en extensiebeweging ter hoogte van het rechterellebooggewricht). Er is geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Uit het schrijven van gerechtsdeurwaarder D. C. d.d. 26 november 2010 blijkt dat er geen uitvoeringsmogelijkheden zijn lastens de heer Z. (hij is sedert 23 februari 2009 ambtelijk geschrapt).

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (DAS), maar de daarin opgenomen waarborg ‘insolventie van derden' is niet van toepassing indien het gaat om "diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme." (artikel 4.6 van de polis).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 39.750,50:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 14.04.2010: euro 35.787,99

- administratiekosten: euro 125,00

- medische kosten: euro 1.210,88

- inkomstenverlies: euro 1.600,00

verlies van premies door shift-, weekend- en standbywerk

- inkomstenverlies - per dag: euro 6.798,75

01.09.08 - 09.03.09 (100 %) : 190 d. x euro 35 = euro 6.650,00

10.03.09 - 31.03.09 (10 %) : 22 d. x euro 3,50 = euro 77,00

01.04.09 - 11.05.09 (5 %) : 41 d. x euro 1,75 = euro 71,75

- inkomstenverlies maaltijdcheques: euro 1.182,96

01.09.08 - 09.03.09 : 190 d. x euro 5,58 = euro 1.060,20

10.03.09 - 31.03.09 : 22 d. x euro 5,58 = euro 122,76

- verlies economische waarde huishoudelijke arbeid: euro 5.981,25

- morele schade TAO: euro 6.031,25

100 % van 18.07.08 t.e.m. 20.08.08 : 34 d. x euro 25 = euro 850,00

hospital. van 21.08.08 t.e.m. 22.08.08 : 2 d. x euro 37,50 = euro 75,00

100 % van 23.08.08 t.e.m. 01.02.09 : 163 d. x euro 25 = euro 4.075,00

hospital. van 02.02.09 t.e.m. 03.02.09 : 2 d. x euro 37,50 = euro 75,00

100 % van 04.02.09 t.e.m. 09.03.09 : 34 d. x euro 25 = euro 850,00

10 % van 10.03.09 t.e.m. 31.03.09 : 22 d. x euro 2,50 = euro 55,00

5 % van 01.04.09 t.e.m. 11.05.09 : 41 d. x euro 1,25 = euro 51,25

- blijvende invaliditeit - inkomstenverlies: euro 8.233,90

- blijvende invaliditeit - morele schade: euro 3.024,00

4 % x euro 1.512 per punt / 2

- esthetische schade (2/7): euro 1.600,00

- intresten: euro 1.962,51

- rechtsplegingsvergoeding: euro 2.000,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huishoudelijke arbeid' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Eenzelfde opmerking geldt met betrekking tot de intresten.

Het behoort overigens tot de constante rechtspraak van de Commissie - en deze vloeit voort uit de bedoeling van de wet - dat intresten niet in aanmerking komen voor een financiële hulp. De Commissie is van oordeel dat het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, niet van toepassing is in het stelsel van financiële hulpverlening aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De schuldenaar van de toegekende hulp, met name de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. Bovendien brengt ook in het gemeen recht de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet mee dat de intresten automatisch verschuldigd zijn, vermits zij moeten gevraagd of gevorderd worden door het slachtoffer en de rechter ze niet mag toekennen wanneer een dergelijke vraag of vordering ontbreekt.

De Raad van State heeft zich in een uitvoerig gemotiveerd arrest bij de stellingname van de Commissie aangesloten (arrest nr. 165.787 van 12 december 2006).

De gevraagde hulp van euro 1.600 voor inkomstenverlies heeft betrekking op het verlies van premies voor shift-, weekend- en standbywerk. Aangezien de Commissie, zoals hierboven gesteld, geen integrale schadeloosstelling verzekert, meent zij voor deze schadepost in haar billijkheidsoordeel geen hulp te moeten toekennen (eenzelfde redenering geldt ten aanzien van de maaltijdcheques). De Commissie huldigt overigens het standpunt dat gemiste premies en toelagen voor prestaties die niet werkelijk werden verricht door de verzoeker, niet worden vergoed.

Voor de rechtsplegingsvergoeding kan evenmin een hulp worden toegekend, nu de procedurekosten ten laste worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Voor de blijvende invaliditeit - inkomstenverlies meent de Commissie evenmin een hulp te kunnen toekennen, nu zij vaststelt dat de gerechtsdeskundige geen blijvende arbeidsongeschiktheid heeft weerhouden. Aldus kan enkel rekening gehouden worden met de morele component van de blijvende ongeschiktheid (‘meerinspanningen', ‘verlies van de economische waarde huishoudelijke arbeid' en/of ‘loutere aantasting van de arbeidswaarde op de arbeidsmarkt (zonder loonverlies)' ressorteren immers niet onder de limitatief opgesomde schadeposten in artikel 32, § 1 van de wet).

Voor de morele schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt een hulp toegekend van euro 6.005,25 (door verzoeker werd een bedrag gevorderd van euro 6.031,25, maar de Commissie is uitgegaan van euro 31 in plaats van euro 37,50 per dag hospitalisatie).

Ter zitting van 17 januari 2012 heeft de Commissie de visu het litteken op de rechterarm van verzoeker vastgesteld. De Commissie raamt de esthetische schade op 1 op de schaal van 7 en kent hiervoor een hulp toe van euro 400.

De gevraagde hulp voor de overige schadeposten (administratiekosten, medische kosten, inkomstenverlies TAO, morele schade TAO en morele schade blijvende invaliditeit) kan naar het oordeel van de Commissie worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 17.563.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET