Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publication date :
15-06-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120615-34
Role number :
M11-5-0767/8316

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 13 juli 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-34&idxc_id=284288&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Rond het middaguur van 10 april 2007 werkte verzoeker als hoofdkelner in eetcafé "De V." te ... . De heer Henri Z., die enkele consumpties had gedronken, weigerde te betalen. Toen verzoeker eerst beleefd vroeg en daarna aandrong om dit toch te doen, werd hij door de heer Z. bewusteloos geslagen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 20 december 2010 werd de heer Henri Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke verwondingen of slagen) veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 4.799,25 meer intresten aan verzoeker.

Dit vonnis verkreeg kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker door zijn huisarts doorverwezen naar de dienst spoedgevallen van het Ziekenhuis O. te ..., alwaar de volgende verwondingen werden vastgesteld: kneuzingen linkerschouder en -elleboog, schaafwonden linkerbovenarm, hematoom neusrug en linkerelleboog.

Na onderzoek mocht verzoeker naar huis. Hij kreeg pijnstillers en zalf voorgeschreven en werd aangeraden te rusten.

Wegens aanhoudende klachten werd verzoeker onderzocht door reumatoloog Dr. S. . Die besloot tot een posttraumatische periartritis van de linkerschouder met functiebeperking en cervicalgie.

In zijn deskundig verslag d.d. 13 juli 2009 weerhoudt. Dr. G. C. (aangesteld bij vonnis d.d. 9 maart 2009) de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 10.04.07 t.e.m. 05.07.07

50 % van 06.07.07 t.e.m. 04.08.07

25 % van 05.08.07 t.e.m. 31.08.07.

Daarnaast zijn er de volgende graden en periodes van tijdelijke invaliditeit:

100 % van 10.04.07 t.e.m. 31.05.07

50 % van 01.06.07 t.e.m. 30.06.07

25 % van 01.07.07 t.e.m. 04.08.07

10 % van 05.08.07 t.e.m. 31.08.07

5 % van 01.09.07 t.e.m. 31.12.07.

Er is consolidatie op 1 januari 2008, met een blijvende invaliditeit van 2 % (lichte hinder t.h.v. de nekregio). Er is geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De feiten betreffen een arbeidsongeval, waardoor de medische kosten en het loonverlies werden vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar (KBC Verzekeringen).

KBC bevestigde dat de kledijschade, de administratiekosten en de gsm-kosten niet gedekt werden. De schade ingevolge het verlies van de bril kan beschouwd worden als een door de arbeidsongevallenverzekeraar te dekken prothesekost, doch enkel indien het aankoop- of herstelbewijs kan worden voorgelegd (hetgeen in casu niet het geval is).

In zijn schrijven d.d. 3 mei 2011 deelt mr. K. Lambrichts, voorlopig bewindvoerder van de heer Henri Z., mee dat de financiële situatie van zijn pupil zeer precair is. Bijgevolg zal elk initiatief tot gedwongen uitvoering leiden tot een oninvorderbaar dossier, met alle bijkomende kosten van dien.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 5.449,25:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 20.12.2010: euro 4.799,25

- materiële schade: euro 550,00

- administratiekosten: euro 125,00

- kledijschade: euro 75,00

- verlies van bril: euro 250,00

- beschadigde gsm: euro 100,00

- meerinspanningen: euro 121,00

- morele schade TI: euro 2.066,25

100 % van 10.04.07 t.e.m. 31.05.07 : 51 d. x euro 25 = euro 1.275,00

50 % van 01.06.07 t.e.m. 30.06.07 : 29 d. x euro 12,50 = euro 362,50

25 % van 01.07.07 t.e.m. 04.08.07 : 34 d. x euro 6,25 = euro 212,50

10 % van 05.08.07 t.e.m. 31.08.07 : 26 d. x euro 2,50 = euro 65,00

5 % van 01.09.07 t.e.m. 31.12.07 : 121 d. x euro 1,25 = euro 151,25

- blijvende invaliditeit - morele schade: euro 2.062,00

2 % x euro 2.062 per punt / 2 (enkel moreel)

- rechtsplegingsvergoeding: euro 650,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Meerinspanningen' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Voor de materiële schade en de rechtsplegingsvergoeding meent de Commissie evenmin een hulp te kunnen toekennen, nu deze schadeposten naar haar oordeel ten laste worden genomen door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, wordt voor de morele schade tijdelijke en blijvende invaliditeit een hulp toegekend van euro 4.128.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 4.128.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET