Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 2 maart 2012 (België)

Publication date :
02-03-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120302-8
Role number :
BM11-1-1110/8536

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 oktober 2011, daarbij geassisteerd door het Nederlands Schadefonds Geweldsmisdrijven conform Richtlijn 2004/80/EG dd. 29 april 2004 van de Raad van de Europese Unie, waarbij verzoekster qualitate qua de minderjarige Romy Y. om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31,2° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120302-8&idxc_id=279370&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 30 december 2007 heeft Hee Chan Z. mevrouw Cornelia X. om het leven gebracht.

"Z. Hee Chan heeft met een groot vleesmes 10 steek- en snijverwondingen toegebracht aan het weerloze slachtoffer dat bij het begin van de aanval met haar rug naar hem toegekeerd in de zetel zat. Ook de voorzijde van het lichaam van het slachtoffer werd bewerkt met het mes. Minstens twee steken blijken dodelijk te zijn geweest. "

(arrest verklaring van de jury en motivering)

" Deze feiten duiden aan dat betrokkene niet het minste respect opbrengt voor de fysieke integriteit van het slachtoffer en haar omgeving, temeer daar de feiten werden gepleegd voor de ogen van de zeer jonge kinderen van het slachtoffer. "

(arrest van veroordeling)

Romy Y. is het dochtertje van wijlen Cornelia (Corrie) X. en van de dader. Zij was op het ogenblik van de feiten 10 jaar oud en erbij aanwezig.

II. Vervolging

II-1. Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... van 5 februari 2010, zitting houdende te ..., werd de genaamde Hee Chan Z. veroordeeld tot levenslange opsluiting, wegens:

" Te Peer op 30 december 2007:

Opzettelijk, met het oogmerk om te doden, X. Cornelia, geboren te Poortugal (Nederland) op 18 september 1966, met voorbedachten rade, gedood te hebben. "

II.2. Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... van 5 februari 2010, zitting houdende te ..., werd Hee Chan Z. op burgerlijk gebied veroordeeld om, onder meer, te betalen aan verzoekster q.q. Romy Y., meer de intresten:

euro 25.000 morele schade + euro 250 materiële kosten (‘kosten en uitgaven') + euro 125 rechtsplegingsvergoeding.

Beide arresten verwierven kracht van gewijsde.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. Verzoekster q.q. verklaart dat haar pupil geen gelden ontvangen heeft vanwege de veroordeelde.

Bij de pogingen tot uitvoering van het arrest heeft de raadsman van de veroordeelde laten weten dat zijn cliënt totaal onvermogend is. Hij verblijft in de gevangenis en heeft geen domicilie.

III-2. Verzoekster q.q. verklaart geen enkele verzekering te hebben afgesloten die kan tussenkomen in de opgelopen schade.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster q.q. vraagt aan de Commissie een financiële hulp voor de bedragen die op burgerlijk gebied in hoofdsom werden toegekend: euro 25.000 morele schade + euro 250 materiële kosten (‘kosten en uitgaven').

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen aan "erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene" (art. 31, 2°, W. 1.08.1985) voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 2, met name:

1° de morele schade;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten;

3° het verlies aan levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste waren van het slachtoffer;

4° de begrafeniskosten;

5° de procedurekosten;

6° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

‘Materiële kosten ‘ zijn niet opgenomen in deze lijst en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende met:

- de ernst en de gruwelijkheid van de feiten;

- de door het kind Romy daardoor geleden schade, zoals blijkt uit het neergelegd dossier, inz. de psychiatrische verslagen van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht;

- de gebruikelijke rechtspraak van de Commissie in analoge dossiers en de indicatieve tabel;

- de door de wet uitgesloten schadeposten;

meent de Commissie aan verzoekster q.q. in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op

euro 25.000.

Gelet op de minderjarigheid van het slachtoffer dient de toegekende hulp te worden gestort op een geblokkeerde rekening tot de meerderjarigheid.

In deze context wenst de Commissie nog te benadrukken dat, naar haar oordeel, moreel leed, zoals pijn of smart, niet louter door een geldelijke tegemoetkoming kan gelenigd worden. Hooguit is de financiële hulp een erkenning van dit leed, een vorm van troost, een middel om het leed draaglijker te maken. Dienvolgens kan het toegekende bedrag slechts een abstracte begroting zijn.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster in haar hoedanigheid van voogdes over Romy Y. een hulp toe van euro 25.000.

Zegt dat dit bedrag zal gestort worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan de meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 2 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET