Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Publication date :
21-08-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120821-15
Role number :
M11-5-0478/8165

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 5 mei 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-15&idxc_id=290757&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In de nacht van 29 op 30 juni 2003 werd verzoekster te ... het slachtoffer van een poging tot handtasdiefstal. Ze werd volledig in elkaar geslagen en moest o.m. slagen in het gezicht en de ribben incasseren.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 24 juni 2008 werd de heer Abdelouafi Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (poging tot diefstal gepleegd d.m.v. geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden (met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 1.892,89 meer intresten aan verzoekster.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster was gedurende 14 dagen arbeidsongeschikt (medisch attest Dr. G. d.d. 13 februari 2004). Ze was zwaar getraumatiseerd door de feiten (medisch attest Dr. G. d.d. 26 maart 2008).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 28 maart 2011 deelt gerechtsdeurwaarder N. mee dat er geen ernstige uitvoeringsmogelijkheden zijn lastens de heer Z..

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.892,89, overeenstemmend met de schadevergoeding die haar bij vonnis d.d. 24 juni 2008 werd toegekend:

- medische en farmaceutische kosten: euro 77,89

- nieuwe bril en glazen: euro 400,00

- morele schade TAO (14 dagen): euro 665,00

- morele schade: euro 750,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie dat de gevraagde hulp kan worden toegekend, met dien verstande dat voor de morele schade TAO slechts euro 350 (14 dagen x euro 25 per dag) in plaats van euro 665 kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 1.577.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET