Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Publication date :
23-01-2012
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120123-17
Role number :
M10-5-1388/7858

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 december 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-17&idxc_id=269806&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In de periode van 1 januari 1997 tot 12 juni 2007 werd verzoeker te ... herhaaldelijk het slachtoffer van grove gewelddaden (o.a. slagen met een broeksriem op het hoofd, een barbecuevork op de rug gebrand!!), hem toegebracht door zijn toenmalige stiefmoeder, mevrouw Lena Z..

II. Vervolging

Mevrouw Lena Z. werd door verzoeker (vertegenwoordigd door zijn voogd ad hoc, mr. Sofie Y.) rechtstreeks gedagvaard voor de Correctionele rechtbank te ....

Bij vonnis d.d. 28 september 2009 werden de sub I vermelde feiten bewezen verklaard in hoofde van mevrouw Z. en werd zij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 2.750 meer intresten aan mr. Y. q.q. Manolito X..

III. Gevolgen van de feiten

Als gevolg van de voortdurende mishandelingen liep verzoeker regelmatig rond met blauwe plekken. Hij durfde echter niets te vertellen aan de politie. Toen de feiten uiteindelijk toch aan het licht kwamen, werd verzoeker in een instelling geplaatst. Hij verbleef daar tot zijn meerderjarigheid.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Op verzoek van Dylan X. (dossier M10-5-1389) werd het sub II vermeld vonnis d.d. 28 september 2009 bij deurwaardersexploot d.d. 4 december 2009 aan mevrouw Z. betekend met bevel tot betaling, maar hierop volgde geen reactie.

Bij exploot d.d. 11 januari 2010 werd overgegaan tot uitvoerend beslag op roerende goederen.

In haar schrijven d.d. 25 november 2010 deelde gerechtsdeurwaarder Mia V. mee dat er na één jaar uitvoeren een totaal beschikbaar is van euro 231,47. Bij gebrek aan verdere uitvoeringsmogelijkheden werd het dossier afgesloten. Mevrouw Z. heeft veel schulden en is reeds geruime tijd in begeleiding bij het CAW te ....

* Luidens het verzoekschrift beschikt verzoeker niet over enige verzekering in dekking van de schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 3.125 : euro 2.750 voor de morele schade + euro 375 voor de rechtsplegingsvergoeding (cf. vonnis d.d. 28 september 2009).

Ter zitting van de Commissie d.d. 5 januari 2012 verklaarde de raadsman van verzoeker zich namens zijn cliënt te gedragen naar de wijsheid van de Commissie wat het gevraagde hulpbedrag betreft.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, inzonderheid de aard en de ernst van de geweldplegingen (zoals door de raadsman van verzoeker nader toegelicht ter zitting), meent de Commissie voor de morele schade een aanzienlijk hoger hulpbedrag te kunnen toekennen dan het initieel gevraagd bedrag.

Voor de rechtsplegingsvergoeding kan geen hulp worden toegekend, nu uit het dossier blijkt dat verzoeker heeft kunnen genieten van de juridische tweedelijnsbijstand.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 5.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE