Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Publication date :
26-01-2012
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120126-9
Role number :
M10-3-0486/7381

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 april 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-9&idxc_id=271144&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en vervolging

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 23 april 2009:

"Op 8 mei 2008 werden a...en van de federale wegpolitie van de verkeerspost ... gevorderd om zich te begeven naar de afrit ... op de R4, omdat aldaar een aanrijding zou hebben plaatsgehad, gevolgd door feiten van verkeersagressie met het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen. Na ter plaatse te zijn gekomen, troffen de verbalisanten zowel de beklaagde als Irwin X. aan, beiden zittend op de vangrail. Volgens Irwin X. was hij met zijn voertuig in aanrijding gekomen met het voertuig bestuurd door de beklaagde op de afrit van ... omdat de laatstgenoemde naar zijn zeggen tot driemaal toe bruusk en hevig en volkomen nodeloos had geremd nadat Irwin X. teken had gedaan dat de beklaagde een gek was, omdat die de afrit had genomen door helemaal en ineens van de uiterste linker rijstrook te komen en daarbij zijn pas en doorgang bruusk te hebben afgesneden. Na die aanrijding hebben zich vervolgens volgens hem de volgende feiten zich afgespeeld: ‘Wij zijn gestopt op de rijbaan. Bestuurder van de witte sportwagen stapte uit zijn voertuig en vloog naar mijn wagen, trok de deur open en begon op mij te slaan. Ik kon de slagen nog enkele keren afweren maar kreeg verschillende klappen op mijn lip en in mijn linkerzijde'. (stukken 5 en 6 van het strafdossier). Op het einde van zijn verklaring heeft Irwin X. een medisch attest van Dokter H. overhandigd. Hierin worden verwondingen geattesteerd die volkomen compatibel zijn met zijn feitenrelaas."

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

▫ VaststelIingen conform het medisch attest van Dokter M. H. d.d. 8 augustus 2008:

"- voortand rechts boven: drukgevoelig

- stukje van 2de kies: rechts boven

- zwelling en hematoom binnenkant onderlip

- schaafwonde kin rechts

- klein letsel binnenkant bovenlip

- drukpijnlijk linker ribrooster ter hoogte van onderste ribben

waarvoor RX ter uitsluiting van fracturen

- pijn bij palpatie van linker hypochonder waarvoor echo ter evaluatie van milt en nier."

▫ Er ligt tevens een attest voor van tandarts C. Van O.. Hierin staat:

"breuk ter hoogte van porseleinen stifttand thv element 14 (dateert van 01/06/2007);

afgebroken buitenste knobbel glazuur-dentine thv element 15."

III. Vervolging

Anthony Z. werd bij bovenvermeld vonnis op strafrechtelijk gebied veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 5 maanden. Op burgerlijk gebied werd hij bij verstek veroordeeld om aan verzoeker euro 1.777,30 te betalen, alsook tot betaling van de rechtsplegingsvergoedin.

Het vonnis is definitief, doch enkel op burgerlijk gebied.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Bovenvermeld vonnis werd door het gerechtsdeurwaarderskantoor R. V. op 17 juli 2009 betekend aan de Procureur des Konings. De dader is zonder gekende woonplaats. Hij is sedert 7 november 1996 ambtshalve geschrapt. Om deze reden liet de gerechtsdeurwaarder bij schrijven van 28 december 2009 weten dat hij het dossier afsluit daar de heer Z. nog steeds van ambtswege afgevoerd is. Er zijn geen uitvoeringsmogelijkheden.

- De rechtsbijstandsverzekeraar verleent geen tussenkomst daar het hier gaat om een geval van verkeersagressie, dus opzettelijke slagen en verwondingen, en niet om een verkeers-ongeval.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- administratiekosten euro 75,00

- verplaatsingskosten euro 27,30

- medische kosten euro 1.525,00

- morele schade euro 150,00

euro 1.777,30

- procedurekosten (RPV) euro 375,00

euro 2.152,30

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De dader is sedert 1996 ambtshalve afgevoerd. Om deze reden kon niet tot uitvoering overgegaan worden. De buitengewone verzetstermijn loopt nog steeds zodat het vonnis op strafrechterlijk gebied niet in kracht van gewijsde is getreden. Het is wel definitief op burgerlijk gebied.

2. Verzoeker maakt een stuk over van Euromut met bewijzen van de medische- en de tandartskosten, evenals een bewijs van de gedane verplaatsingen.

3. Rekening houden met bovenvermelde overwegingen kent de Commissie aan verzoeker de hulp toe, zoals toegekend bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 23 april 2009.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 2.152.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS