Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 28 november 2012 (België)

Publication date :
28-11-2012
Language :
Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20121128-16
Role number :
M90420

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 mei 2009 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121128-16&idxc_id=295078&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoeker, lid van motorclub MC Compadres, was op 22 april 2003 omstreeks 23 uur met 4 andere leden aanwezig in hun clubhuis toen een 15-tal personen van de rivaliserende motorbende Hell's Angels binnenvielen. Zij waren gewapend met baseballknuppels, boksijzers, e.d. en sloegen de boel kort en klein.

Verzoeker werd hierbij ernstig gekwetst.

Hij liep kneuzingen op aan de rechterhand, een fractuur boven de rechter elleboog, kneuswonden aan de schedel en zware kneuzingen aan de armen en benen.

II. Vervolging

II-1. Bij vonnis dd. 13 maart 2007 van de correctionele rechtbank te ... werden de genaamde Mario S., Yvan V., Pieter C., Chris Z., Marc T., Alain C., Hein D., Francis Van N., Kurt W. en Marc R. veroordeeld tot ieder 3 jaar gevangenisstraf wegens:

" Beklaagd te:

1. [...]

2. Te ... op 22.04.2003 omstreeks 23 uur

De eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende, de achtste, de negende, de tiende, de elfde, de twaalfde, de dertiende, de veertiende en de vijftiende

Als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het Strafwetboek

A. Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van REGA Yves, X. Christiaan, Y. Pascal, N. Marc, D. Ronny en de MC Compadres ... 4 GSM's, lederen vesten met de kentekens van MC COMPADRES, een bomberjack, documenten van de MC Compadres, colours, een clubfoto en een ledenboek die hen niet toebehoorde bedrieglijk weggenomen te hebben met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd onder twee van de in artikel 471 SWB vermelde omstandigheden, namelijk:

- bij nacht

- het misdrijf gepleegd werd door twee of meer personen

- de schuldige om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren gebruik

maakte van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig

en wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of de schuldige deed geloven dat hij gewapend was en het geweld of de bedreigingen een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid te gevolge gehad hebbend voor X. Christiaan, M. Patrick en Y. Pascal.

B. Met voorbedachten rade opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Christiaan, M. Patrick en Y. Pascal, die voor deze een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge gehad

C. [...]

3. [...] "

II-2. Bij zelfde vonnis werden Mario S., Yvan V., Pieter C., Chris Z., Marc T., Alain C., Hein D., Francis Van N., Kurt W. en Marc R. solidair en in solidum veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van euro 5.222,93 aan verzoeker, meer de intresten.

Tevens werd voorbehoud verleend "voor de raming van de morele schade van de blijvende invaliditeit van 2%, zonder economische weerslag."

- verplaatsingskosten euro 172,25

- stukgeslagen bril euro 191,46

- gestolen GSM euro 99,99

- administratiekosten euro 62,00

- medische kosten euro 1.435,58

- TWO moreel euro 3.261,25

Terzake de post B.I. stelde de correctionele rechter: " De deskundige heeft geen blijvende invaliditeit weerhouden, noch een invaliditeit met economische weerslag. De burgerlijke partij werpt terecht op dat de deskundige voor het slachtoffer Daniels, die lichter werd gewond, een beperkte blijvende invaliditeit heeft weerhouden van 2% omwille van psychisch lijden door een continu onveiligheidsgevoel.

Ook voor het slachtoffer X. kan een beperkte blijvende invaliditeit weerhouden worden van 2% nu hij bij dezelfde feiten betrokken was en op vandaag nog steeds last heeft van angstaanvallen.

Dat hij vroeger reeds het slachtoffer werd van agressie als opvoeder, neemt niet weg dat ook de feiten van 22 april 2003 zijn weerslag hebben op de gemoeds- en geestestoestand van het slachtoffer. Hij is hiervoor in behandeling bij een psychiater.

De rechtbank aanvaardt een blijvende invaliditeit van 2%; de economische weerslag van deze invaliditeit staat evenwel onvoldoende vast.

Voor de toegekende invaliditeit wordt voorbehoud verleend voor raming van de morele schade. "

II-3. Het O.M. tekende hoger beroep aan tegen het vonnis. Bij het strafrechtelijk in kracht van gewijsde getreden arrest dd. 1 juni 2010 van het Hof van Beroep te ... werden bepaalde tenlasteleggingen in hoofde van bepaalde beklaagden heromschreven.

II-4. Op burgerlijk gebied werd vastgesteld dat de burgerlijke partijen niet verschenen waren teneinde hun vorderingen gestand te doen. De burgerlijke belangen blijven aangehouden.

III. Medische en/of psychische gevolgen

Aangesteld medisch deskundige, dr. K. B., kwam op 4 augustus 2003 tot volgende bevindingen:

(Een recenter, definitief deskundigenverslag ontbreekt, ook in het strafrechtelijk dossier).

BESPREKING

De Heer X. Christiaan was slachtoffer van slagen en verwondingen op 22-04-03. Hij liep daarbij een fractuur op van metacarpaal III in de rechter hand, een avulsiefractuur lateraal boven de rechter elleboog, kneuswonden op het schedeldak aan rechter hand en elleboog en zware contusies over armen en benen.

Laattijdig werd een fractuur van de 5e rib links posterieur vastgesteld en van de distale fibula rechts.

De wonden werden gehecht.

Aan de rechter hand werd een gips atelle aangelegd en aan de elleboog en de knie een steunverband.

Op 06-06-03 werd een arthroscopie uitgevoerd van de linker knie met shaving en partiële mediale meniscectomie.

Betrokkene behoudt pijn aan rechter hand, rechter elleboog en beide knieën, kan niet zwaar heffen en heeft pijn en zwelling aan de rechter enkel na veel rondstappen.

Er is een beperkte ruglast die hij vroeger ook al had en tenslotte angsten en slaapstoornissen als gevolg van de doorgemaakte slagen en verwondingen.

Bij klinisch onderzoek zijn er naast de beschreven littekens een licht drukpijnlijke zwelling over de 3e metacarpaal in de rechter hand met licht geremde mobiliteit van pols en vingers en een licht verminderde kracht.

Aan de rechter elleboog is er een lichte drukpijn radiair en ook een licht verminderde kracht en ter hoogte van de onderste ledematen is er drukpijn mediaal op de linker knie met terminaal pijnlijke mobiliteit en blijkt betrokkene zich met één kruk te verplaatsen.

Betrokkene werd verwezen voor nieuwe radiografies van rechter elleboog, rechter hand, linker ribbenrooster, rechter enkel en beide knieën.

Op 24-07-03 ontving ik het resultaat.

Ter hoogte van de laterale epicondyl van de rechter elleboog is er nog een licht sequel van de avulsiefractuur door lokale botaanmaak over een afstand van ongeveer 1,6 cm.

Ter hoogte van de rechter hand is er contourwijziging in de derde metacarpaal als sequel van de doorgemaakte fractuur.

Ter hoogte van de rechter enkel is er een geconsolideerd fractuursequel ter hoogte van de distale fibulaschaft in goede stand.

Voor het overige waren er enkele lichte afwijkingen die niet in verband staan met de feiten van 22-04-03.

In conclusie kan gesteld worden dat de heer X. Christiaan momenteel nog onvolledig hersteld is van de letsels die hij opliep op 22-04-03.

Verdere verbetering is zeker mogelijk maar het is momenteel nog niet uit te maken of er een blijvende werkonbekwaamheid zal zijn.

Een beperkte blijvende invaliditeit lijkt wel waarschijnlijk en ook een beperkte blijvende esthetische schade.

BESLUIT

Na kennis genomen te hebben van het dossier en de dossiers door partijen bezorgd, na partijen per aangetekend schrijven en de raadslieden per gewone post verwittigd te hebben van plaats, dag en uur van de expertise na het slachtoffer, Christiaan X., geboren 12-05-1955, wonende te 3870 Heers, Gelindenstraat 111, onderzocht te hebben, kan ik besluiten dat betrokkene door de opgelopen letsels volgende tijdelijke invaliditeit opliep:

100% van 22-04-03 tot en met 31-07-03. Verder te bepalen op latere datum.

Voor verdere besluiten en eventuele aangewezen tegen eind 2003. "

IV. Begroting van de schade door verzoeker

Verzoeker vraagt de Commissie een hulp van euro 7.811,92:

- verplaatsingskosten euro 172,25

- stukgeslagen bril euro 191,46

- gestolen GSM euro 99,99

- administratiekosten euro 62,00

- medische kosten euro 1.435,58

- TWO moreel euro 3.261,25

- B.I.moreel (2%) euro 1.500,00

- intresten op voorgaande schadeposten (totaal) euro 1.088,99

V. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

V-1. Uit de diverse solvabiliteitsverslagen, uitgevoerd door de instrumenterend gerechtsdeurwaarder hetzij in zijn opdracht, blijkt dat de solvabiliteit van de veroordeelden "uiterst beperkt is en zou het betrachten van de gedwongen verdere uitvoering dan ook meer dan waarschijnlijk leiden tot niet-recupereerbare kosten."

V-2. Uit de voorgelegde polisvoorwaarden (artikel 22) blijkt dat de waarborg ‘onvermogen van derden' "niet van toepassing is voor de stoffelijke schade te wijten aan een opzettelijke gewelddaad ".

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

De materiële kosten dienen verband te houden met het opgelopen letsel. De Commissie neemt alleen die kosten in aanmerking nemen die in rechtstreeks verband staan met de "ernstige lichamelijke of psychische schade" als bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet.

Gestolen geld of goederen (in casu een GSM) valt daar niet onder.

Uit artikel 31bis, 5° van de wet van 1 augustus 1985 (" De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier.") blijkt manifest dat de wetgever het subsidiariteitsbeginsel huldigt en dat het slachtoffer dus eerst beroep dient te doen op de traditionele middelen om schadeloosstelling te bekomen, zoals bv. via de private verzekeringsmaatschappij, alvorens zich te richten tot de Commissie.

De waarborg ‘onvermogen van derden' is volgens de rechtsbijstandpolis niet van toepassing op stoffelijke schade die uit een opzettelijke gewelddaad resulteert.

Bijgevolg beperkt de financiële hulp zich tot de schadeposten ‘medische kosten', ‘stukgeslagen bril' en ‘administratie- en verplaatsingskosten' (waarvoor de Commissie haar gebruikelijk tarief hanteert dat overeenstemt met dat van de indicatieve tabel van het Nationaal verbond van magistraten eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters).

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie derhalve aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.751.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.751.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 28 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET