Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 7 january 2013 (België)

Publication date :
07-01-2013
Language :
Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20130107-14
Role number :
M12-1-0384

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 12 april 2012 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130107-14&idxc_id=295214&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Volgens het medisch deskundigenverslag:

" 30.07.2008: Mevrouw X. is alleenstaande; woont op een appartement; rond die periode

is een vriendin komen inwonen; de vriend van die bewuste vriendin belde aan; de vriend is

met zijn vriendin een tijdje op een kamer alleen geweest; de man ging buiten, ging enkele

malen naar boven en naar beneden; op een gegeven moment zou Mevr. X. een stomp

langs achter gekregen hebben tussen de benen ; ze zou dan gevallen zijn. Betrokkene is

door diezelfde man naar het ziekenhuis gebracht. Radiografie genomen? Er zou enkel

volgens betrokkene een klinisch nazicht geweest zijn, geen specifieke behandeling werd

ingesteld. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 6 december 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Barry Z.

(° 1975) verstekdoend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden met uitstel:

"Te ... op 30 juli 2008:

C/ Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Lea, die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden. "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoekster de hoofdsom van euro 2.478,23 meer de intresten en een RPV van euro 412,50.

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- medische kosten (provisioneel) euro 1,00

- TWO moreel euro 832,50

- B.I. (2%) euro 687,50

- esthetische schade (1/7) euro 250,00

- economische schade huishouden euro 583,23

Het vonnis werd op 6 januari 2012 betekend aan het ambt van de procureur des Konings aangezien de veroordeelde geen gekende woonplaats heeft.

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. J. P. in zijn verslag van 01/12/2010:

1. Op datum van 30.07.2008 was betrokkene Mevr. X. Lea het slachtoffer van cfr. hogerop beschreven omstandigheden waarbij zij een duw heeft gekregen, schijnbaar volgens patiënt een stomp tussen de benen en gevallen is met de diagnose van een claviculafractuur links vrij lateraal gelokaliseerd met verder contusionele letsels faciaal en een snijwondje thv de neusbrug dat gehecht werd. De claviculafractuur werd conservatief behandeld met waarschijnlijk een 5 à 6 weken clavicula cijfer-8 brace met wat moeizame heling. Nadien heeft patiënte geen kine gevolgd, tenminste niet volgens de medische verslagen. Bij een laatste controleraadpleging van 22.09.2008 wordt patiënte vlotte ADL aangemeten met radiografisch callusvorming, patiënt mocht progressief meer en meer beginnen te belasten.

Betrokkene is gekend met een zeer uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis, ze neemt veel psychopharmaca, analgetica abusus, drugabusus, ... Ze wordt daarvoor strikt gevolgd door een psychiater, zeer regelmatig. Er is budgetbeheer, sociale begeleiding, de nodige omkadering... Initieel werd gedacht dat de moeilijke bekkentoestand met gebruik van een looprek eventueel kon te wijten zijn aan de ons aanbelangde feiten doch de bekkenproblematiek is pas begonnen na een val op 13.12.2008, aldus enkel de beschreven letsels na de feiten van 30.07.2008 te aanvaarden.

2. Subjectief blijven er klachten van: Patiënt vermeldt enkel nog bekkenklachten ; duidelijke klachten i.v.m. het doorgemaakte trauma van 30.07.2008 niet aanwezig.

3. Bij objectief onderzoek vinden we thv de linkerschouder - linkerclavicula een lichte misvorming ; de claviculafractuur schijnt vast ; er is een licht functioneel deficit in abductie actief, geen littekens.

4. Wat betreft de tijdelijke ongeschiktheden :

100% tijdelijke fysische ongeschiktheid 30.07.2008 tot en met 15.08.2008

50% tijdelijke fysische ongeschiktheid 16.08.2008 tot en met 31.08.2008

25% tijdelijke fysische ongeschiktheid 01.09,2008 tot en met 15.09.2008

15% tijdelijke fysische ongeschiktheid 16.09.2008 tot en met 30.09.2008

10% tijdelijke fysische ongeschiktheid 01,10.2008 tot en met 15.10.2008

5% tijdelijke fysische ongeschiktheid 16.10.2008 tot en met 31.10.2008

5. Voorstel consolidatie op datum 01.11.2008 met een blijvende fysische ongeschiktheid BI zonder meerinspanning en zonder economische implicaties: 2%.

6, Esthetische schade: 1 op de schaal van 7.

7. Voorbehoud: geen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Het vonnis werd op 6 januari 2012 betekend aan het ambt van de procureur des Konings. De veroordeelde heeft geen gekende woonplaats.

IV-2. Verzoekster verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 3.205,59:

- hoofdsom volgens vonnis van 6/12/2011 euro 2.478,23

- intresten euro 141,31

- RPV euro 412,50

- betekeningskosten euro 173,86

Ter rechtszitting dd. 5 december 2012 verklaart verzoekster bij monde van haar raadsman expliciet zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie inzake de begroting van de schade.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

‘Economische schade huishouden' is evenmin opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Ter rechtszitting dd. 5 december 2012 verklaart verzoekster bij monde van haar raadsman expliciet zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie inzake de begroting van de schade.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 2.480.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 2.480.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 7 januari 2013.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET